• Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần

  • Tăng vốn điều lệ
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Một trong những phương thức đầu tư mở rộng kinh doanh hiện nay là rót vốn vào công ty cổ phần. Hình thức đó được cụ thể hóa bằng thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần. Vậy điều kiện tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là gì? Các hình thức tăng vốn ra sao? Quy trình tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề thay đổi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần một cách đơn giản nhé:

  >>>Tham khảo thêm: Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty

  thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

  Các hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

  Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, trong quá trình hoạt động công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần. Có 3 hình thức chào bán cổ phần như sau:

  • Chào bán cho các cổ đông hiện hữu: là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.
  • Chào bán ra công chúng:  Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.
  • Chào bán cổ phần riêng lẻ: là việc tổ chức chào bán chứng khoán cho dưới một trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet

  Ngoài 3 hình thức trên, công ty còn có thể tăng vốn điều lệ bằng việc trả cổ tức cho cổ đông theo Luật doanh nghiệp hiện hành: Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại các điều 122, 123 và 124 của Luật này. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

  Thủ tục chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

  Chào bán cổ phần riêng lẻ

  Bước 1: Đại hội đồng cổ đông họp và thông qua nghị quyết về chào bán cổ phần riêng lẻ

  Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty cổ phần phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Việc thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh phải bao gồm các hồ sơ sau:

  • Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ phải có:+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;+ Tổng số cổ phần dự định chào bán; các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại;+ Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần;+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;
  • Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có).

  Bước 3: Công ty tiến hành bán cổ phần riêng lẻ

  Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Bước 4: Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh

  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần, công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  Chào bán cho các cổ đông hiện hữu

  Bước 1: Đại hội đồng cổ đông họp và ra quyết định chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

  Bước 2: Gửi thông báo kèm theo mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành

  Thông báo gồm những nội dung sau:

  • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân
  • Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức
  • Số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty
  • Tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua
  • Giá chào bán cổ phần
  • Thời hạn đăng ký mua
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty

  Bước 3: Thực hiện bán cổ phần. Công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua, nếu không thì phải ghi nhận thông tin vào sổ đăng ký cổ đông.

  Bước 4: Làm thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ

  Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần. Số vốn điều lệ điều chỉnh tăng sẽ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần chào bán được mua

  Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần có thời hạn góp vốn bao lâu?

  Công ty cổ phần khi tăng vốn điều lệ cần nộp ngay và đủ số tiền vốn tăng sau đó mới thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, thời điểm tăng vốn điều lệ do công ty quyết định. Khi muốn tăng phải làm thủ tục đăng ký lại vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Pháp luật cho phép doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ trong suốt quá trình công ty hoạt động. Sau khi thay đổi thì công ty sẽ hoạt động với vốn điều lệ mới.

  Lưu ý: Thời hạn thanh toán cổ phần đã đăng ký mua là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khác biệt với thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ, vì vậy doanh nghiệp tránh gây nhầm lẫn.

  Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

  Dựa trên 3 hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, doanh nghiệp sẽ lựa chọn phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với tình hình công ty. Vậy để tiến hành đăng ký tăng vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

  1.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ. Hồ sơ gồm:

  • Thông báo tăng vốn điều lệ có chữ ký của người đại diện theo pháp luật .
  • Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị.
  • Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp và có đóng dấu treo của công .
  • Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)
  • Chứng thực cá nhân sao y công chứng của thành viên mới
  • Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

  2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán

  Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ như đã nêu trên, kèm thêm những giấy tờ sau:

  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản hợp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

  Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

  Bước 1: Soạn thảo hồ sơ ( theo hướng dẫn trên)

  Thủ tục hồ sơ thay đổi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần phải ghi rõ đầy đủ thông tin:

  • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;
  • Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;
  • Số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty;
  • Tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Bước 2: Nộp hồ sơ

  Địa điểm nộp hồ sơ: tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư

  Trong vòng từ 03- 05 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư  sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ cho công ty.

  • Trường hợp đã đầy đủ giấy tờ hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

  Bước 3: Doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch đầu tư theo thời hạn đã được hẹn khi nộp hồ sơ để nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần.

  Lý do cần thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần?

  Thủ tục vốn điều lệ công ty cổ phần là  khi quá trình kinh doanh của công ty bạn đang có dấu hiệu phát triển, bạn có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh vì vậy việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên cách thức thực hiện tiến hành thủ tục,trình tự tăng vốn điều lệ của công ty mà bạn có thể nắm rõ hiểu biết được hết các trường hợp tăng vốn điều lệ cổ phần. Với nhiều năm tư vấn trong lĩnh vực luật doanh nghiệp,công ty Nam Việt Luật chúng tôi xin giải đáp các thắc mắc cho bạn những thông tin cụ thể liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần qua bài viết sau đây!

  Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty Cổ phần tại Nam Việt Luật

  • Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tốt nhất khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.
  • Soạn hồ sơ cho khách hàng.
  • Nhân viên công ty Nam Việt Luật sẽ đại diện cho công ty đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp hồ sơ ,theo dõi tình trạng hồ sơ,thông báo đến cho khách hàng.
  • Bàn giao hồ sơ kết quả đến tận tay cho khách hàng.

  Tham khảo thêm chi tiết:

  Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

  Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

  Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần

  Thủ tục tăng vốn đầu tư doanh nghiệp tư nhân

  Trên đây là một số thông tin hữu ích về cách tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn và giải đáp miễn phí về thay đổi, tăng, giảm vốn điều lệ công ty cho các loại hình doanh nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài hotline để được giải đáp chi tiết nhất.

Bài viết liên quan

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo