Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Rút vốn điều lệ công ty tnhh bằng cách nào?

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Tăng vốn điều lệ, Thông tin vốn điều lệ

Những trường hợp thực hiện rút vốn điều lệ công ty TNHH gồm:

I/ Rút vốn điều lệ công ty TNHH bằng cách giảm mức vốn điều lệ:

Dựa vào quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 ở điều số 68 khi muốn rút vốn điều lệ công ty TNHH thì doanh nghiệp này có thể tiến hành thủ tục để thay đổi mức vốn điều lệ, nội dung cụ thể như sau:

_ Dựa vào nội dung ở Điều số 68 khi thay đổi mức vốn điều lệ được quy định thì doanh nghiệp có thể thực hiện giảm mức vốn điều lệ bằng những hình thức như sau:

+ Khi vốn điều lệ không có được thực hiện thanh toán một cách đúng hạn và đầy đủ từ những thành viên trong công ty dựa vào quy định ở Điều số 48 tại Luật này.

+ Doanh nghiệp thực hiện mua lại số vốn được góp của những thành viên dựa vào quy định ở Điều số 52 tại Luật này.

+ Doanh nghiệp tiến hành hoàn trả 01 phần vốn được góp cho những thành viên dựa vào tỉ lệ của mức vốn góp của mỗi người trong mức vốn điều lệ của doanh nghiệp nếu như đã đi vào hoạt động kinh doanh trong thời gian là liên tục hơn 02 năm, tính từ ngày đã thực hiện đăng ký doanh nghiệp và đảm bảo thực hiện thanh toán đầy đủ những khoản nợ và các nghĩa vụ khác về tài sản khi đã thực hiện hoàn trả xong cho các thành viên.

_ Đối với trường hợp nếu như công ty không thể tiến hành việc giảm vốn bằng hình thức thực hiện hoàn trả 01 phần vốn được góp cho những thành viên dựa vào quy định ở Điều số 68 tại khoản 03 điểm a thì khách hàng có thể tiến hành yêu cầu doanh nghiệp mua lại số vốn được góp và thực hiện mua dựa vào quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 ở điều số 52. Những thành viên sẽ có quyền tiến hành yêu cầu doanh nghiệp thực hiện mua lại số vốn được góp của chính mình với trường hợp là thành viên đấy đã tiến hành bỏ phiếu về việc không đồng ý đối với nội dung nghị quyết của HĐ thành viên trong công ty về những vấn đề như sau:

+ Khi muốn tổ chức lại doanh nghiệp.

+ Khi muốn bổ sung, sửa đổi những nội dung ở trong Điều lệ của doanh nghiệp mà có liên quan tới nghĩa vụ và quyền của HĐ thành viên, những thành viên trong công ty.

+ Những trường hợp khác dựa vào quy định trong Điều lệ của doanh nghiệp.

_ Khi tiến hành têu cầu việc mua lại số vốn được góp thì cần phải thực hiện bằng hình thức văn bản và sau đó phải gửi cho doanh nghiệp trong thời gian quy định là 15 ngày, tính từ ngày đã thông qua nội dung của nghị quyết được quy định ở khoản này.

II/ Rút vốn điều lệ công ty TNHH bằng cách chuyển nhượng về phần vốn được góp:

Dựa vào nội dung Điều số 53 quy định việc chuyển nhượng về phần vốn được góp như sau:

_ Ngoại trừ các trường hợp được quy định ở Điều số 52 tại khoản 03, ở Điều số 54 tại khoản 05 và khoản 06 trong Luật này thì các thành viên trong công ty TNHH 02 thành viên trở lên đều có quyền được phép thực hiện việc chuyển nhượng 01 phần hay toàn bộ số vốn đã được góp của chính mình đến cho người khác dựa vào những quy định cụ thể sau đây:

+ Sẽ chỉ được phép thực hiện chuyển nhượng cùng với những điều kiện của việc chào bán của những thành viên còn lại dựa vào quy định ở điểm a trong khoản này đối với người không có phải là thành viên của công ty nếu như những thành viên còn lại trong doanh nghiệp không có mua hay không muốn mua hết ở trong thời gian quy định 30 ngày, tính từ ngày thực hiện việc chào bán.

+ Cần phải tiến hành việc chào bán về phần vốn đó đến cho những thành viên còn lại dựa vào tỉ lệ một cách tương ứng so với số vốn được góp của mỗi thành viên trong doanh nghiệp cùng với các điều kiện của việc chào bán.

_ Trong trường hợp khi thực hiện thay đổi hay chuyển nhượng về phần vốn được góp của những thành viên mà dẫn tới việc chỉ còn có 01 thành viên ở trong doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó cần phải tổ chức lại việc hoạt động dựa vào loại hình công ty TNHH MTV và bên cạnh đó phải thực hiện việc đăng ký để thay đổi nội dung trong đăng ký doanh nghiệp với thời gian quy định là 15 ngày, tính từ ngày đã hoàn thành xong việc thực hiện chuyển nhượng.

_ Những thành viên thực hiện chuyển nhượng sẽ vẫn có những nghĩa vụ và quyền đối với doanh nghiệp sẽ tương ứng so với phần vốn được góp có liên quan và cho tới khi các thông tin của người mua đã được ghi một cách đầy đủ vào trong sổ đăng ký thành viên dựa vào quy định ở Điều số 49 tại khoản 01 điểm b, c và d trong Luật này.

_ Trường hợp khi muốn thực hiện chuyển nhượng về phần vốn được góp đến cho các thành viên còn lại thì doanh nghiệp cần phải tiến hành chuyển đổi sang loại hình của doanh nghiệp là công ty TNHH MTV, sau đó tiến hành thủ tục để thay đổi nội dung của việc đăng ký kinh doanh dựa vào quy định của pháp luật.

_ Đối với trường hợp khi muốn thực hiện chuyển nhượng số vốn được góp đến cho người khác thì doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục để thay đổi nội dung của việc đăng ký kinh doanh (cụ thể là thay đổi người được đại diện pháp luật) dựa vào quy định theo pháp luật.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau