• Trách nhiệm công bố và cung cấp thông tin về dự án đầu tư

  • Đầu tư nước ngoài
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Trách nhiệm công bố và cung cấp thông tin về dự án đầu tư

  Khi nhà đầu tư muốn thực hiện một dự án đầu tư trước tiên phải thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký dự án đầu tư. Nhưng đôi khi các nhà đầu tư đăng ký dự án sẽ không thành công do không phù hợp với quy hoạch đầu tư, tài nguyên và môi trường của cơ quan quản lý nhà nước.Vì vậy trước khi đăng ký dự án đầu tư, nhà đầu tư cần nên tìm hiểu rõ ràng về các quy hoạch đầu tư, tài nguyên và môi trường để tránh mất thời gian.

  dau-tu-1

  Trách nhiệm công bố và cung cấp thông tin về dự án đầu tư

  Vậy làm sao để nhà đầu tư tìm hiểu rõ các quy hoạch đầu tư, tài nguyên và môi trường của cơ quan quản lý nhà nước ?

  Trước tiên căn cứ theo quy định tại Điều 21 của Nghị Định số 118/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật đầu tư 2014

  Điều 21. Trách nhiệm công bố và cung cấp thông tin về dự án đầu tư

  1. Cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên và môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước khác có trách nhiệm công bố đầy đủ, công khai quy hoạch, danh mục dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

  2. Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư, các cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

  3. Nhà đầu tư có quyền sử dụng thông tin theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này để lập hồ sơ đăng ký đầu tư.

  Như vậy :

  Nhà đầu tư có thể tìm hiểu rõ về các quy hoạch đầu tư, quy hoạch về tài nguyên và môi trường bằng cách yêu cầu cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên và môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước khác cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư. Hoặc khi cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên và môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước khác công bố đầy đủ, công khai quy hoạch, danh mục dự án đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  Dựa trên những thông tin nhận được như ở trên mà nhà đầu tư lập kế hoạch đầu tư và đăng ký dự án đầu tư cho phù hợp.

Thông báo