• Thành lập văn phòng điều hành trong hợp đồng BCC

  • Đầu tư nước ngoài
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư kinh doanh có thể lựa chọn một trong nhiều hình thức đầu tư như thành lập tổ chức kinh tế, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế, đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.

  Trong đầu tư theo hình thức hợp đồng gồm có hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là hợp đồng PPP) là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư hay hợp đồng hợp tác kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

  Đối với đầu tư theo hợp đồng BCC có ưu điểm là nhà đầu tư không cần thành lập tổ chức kinh tế cho nên về mặt thủ tục sẽ đơn giản hơn một chút, tuy nhiên trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC để nhà đầu tư có thể giám sát, điều hành thì có thể đăng ký thành lập văn phòng điều hành.

   

  hop-dong-bcc-1

   

  Quy định về thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC trong Luật đầu tư 2014 như sau:

  Điều 49. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

  1. Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam để thực hiện hợp đồng. Địa điểm văn phòng điều hành do nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC quyết định theo yêu cầu thực hiện hợp đồng.

  2. Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC có con dấu; được mở tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi quyền và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng BCC và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập văn phòng điều hành.

  3. Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến đặt văn phòng điều hành.

  4. Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành:

  a) Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành;

  b) Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;

  c) Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;

  d) Bản sao hợp đồng BCC.

  5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

   

  hop-dong-bcc

   

  Nhà đầu tư nước thực hiện hợp đồng BCC thành lập văn phòng điều hành tại địa điểm theo yêu cầu hợp đồng. Văn phòng điều hành này được quyền có con dấu, được mở tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi quyền và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng BCC và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập văn phòng điều hành.

  Nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập văn phòng điều hành phải gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành. Hồ sơ mà nhà đầu tư cần chuẩn bị được quy định rõ trong khoản 4 Điều 49 Luật đầu tư 2014 như đã nêu ở trên.

  Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập văn phòng điều hành là 15 ngày kể từ lúc nhà đầu tư nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư.

Thông báo
Gọi điện thoại