• Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia.

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Các thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên khi đầu tư góp vốn vào công ty, họ mong muốn công ty kinh doanh đạt hiệu quả, có lợi nhuận và họ sẽ được chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp của mình. Hoặc sau một thời gian các thành viên muốn thu hồi một phần vốn góp để giảm thiểu rủi ro kinh doanh hay họ muốn đầu tư vào một dự án khác.

  Việc chia phần lợi nhuận cần phải đủ điều kiện mới thực hiện được. Các bạn tham khảo bài viết về Điều kiện để chia lợi nhuận trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.

  Hay việc hoàn trả một phần vốn cho thành viên cũng phải theo quy định công ty kinh doanh được 2 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp

  Tuy nhiên cho dù sau khi công ty hoàn trả một phần vốn hay chia lợi nhuận thì vẫn có thể xảy ra trường hợp công ty quyết định thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia.

  Vậy tại sao xảy ra trường hợp thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia ?  Việc thu hồi được thực hiện như thế nào ?

   

  chia-loi-nhuan

   

  Luật doanh nghiệp 2014 Điều 70. Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia

  Trường hợp hoàn trả một phần vốn góp do giảm vốn điều lệ trái với quy định tại khoản 3 Điều 68 của Luật này hoặc chia lợi nhuận cho thành viên trái với quy định tại Điều 69 của Luật này thì các thành viên phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận hoặc phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty cho đến khi các thành viên đã hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận tương đương với phần vốn đã giảm hoặc lợi nhuận đã chia.

   

  Khoản 3 Điều 68 Luật doanh nghiệp quy định về việc giảm vốn điều lệ công ty do hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên. Nếu việc giảm vốn thực hiện không đúng quy định trên thì công ty phải thu hồi phần vốn góp đã giảm và đã hoàn trả cho các thành viên.

  Về việc chia lợi nhuận không đúng quy định tại điều 69 Luật doanh nghiệp thì công ty cũng phải thu hồi lại phần lợi nhuận đã chia đó.

  Khi công ty thực hiện việc thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia thì thành viên phải hoàn trả ngay cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận.

  Nhưng trong trường hợp thành viên không hoàn trả ngay được thì thành viên đó chịu trách nhiệm liên đới về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty cho đến khi hoàn trả phần vốn đã nhận do giảm vốn điều lệ hay lợi nhuận đã chia.

   

Thông báo
Gọi điện thoại