• Mẫu biên bản họp thay đổi địa chỉ công ty

  • Biểu mẫu – Tờ khai
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   4 /5 của 1 đánh giá

  (Tải mẫu BIEN-BAN-HOP thay đổi địa chỉ tại đây)

  CÔNG TY TNHH RICH’S. VN

  —–
  Số 01/BB

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   ————————————-
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày …..  tháng ….. năm 2019

                                                        

  BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

   

  Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày ……/……/2019, tại trụ CÔNG TY TNHH RICH’S. VN tại 54C Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, chúng tôi gồm:

  1. Ông/Bà CHOI MYUNG-SEO – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp – Sở hữu 900.000.000đ chiếm tỷ lệ 90% vốn điều lệ
  2. Ông/Bà CHOI SANGYUL – thành viên sở hữu 100.000.000đ chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ
  3. Ông /Bà TRẦN HỮU PHÚC – Thư ký cuộc họp

  – Vắng mặt: 0

  Ông/bà CHOI MYUNG-SEO tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

  1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

  Thay đổi địa chỉ công ty từ 54C Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến địa chỉ 83 Đường số 7, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  –  Sửa Điều 3 trong Điều lệ CÔNG TY TNHH RICH’S. VN như sau:

  Địa chỉ trụ sở chính công ty: 83 Đường số 7, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  B.Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp

  Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi địa chỉ công ty nêu trên

  1. Biểu quyết:

  – Số phiếu tán thành: 02 phiếu/02 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

  – Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

  – Không có ý kiến: 0 phiếu

  1. Hội đồng thành viên quyết định thông qua việc thay đổi địa chỉ và sửa điều lệ công ty như nêu trên. Giao Ông/Bà CHOI MYUNG-SEO, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

   

  Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

  Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

                        Chủ trì cuộc họp                                                                    Thư ký           

            (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

   

   

   

  CHOI MYUNG-SEO

   

   

   

   

   

   

Thông báo
Gọi điện thoại