• Thành lập Công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài

  • Đầu tư nước ngoài
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Hoạt động quảng cáo hiện nay đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Đây là hoạt động giúp đưa các sản phẩm, hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng, từ đó làm tăng nhu cầu mua bán, sử dụng dịch vụ… Với tầm quan trọng đó, quảng cáo hiện là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước cũng như nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, các điều kiện, thủ tục thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như thế nào vẫn là ăn khoăn của nhiều nhà đầu tư.

  Nhà đầu tư thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài

  Hiểu được điều này, Nam Việt Luật xin chia sẻ với khách hàng các nội dung chính yếu như sau:

  • Điều kiện thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài
  • Thủ tục và Hồ sơ đăng ký thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài
  • Kinh nghiệm khi thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài
  • Dịch vụ thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài tại Nam Việt Luật

  Để biết rõ hơn về các nội dung trên, bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết cùng Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật dưới bài viết sau đây nhé!

  Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật trả lời:

  Điều kiện thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài

  Đối với dịch vụ quảng cáo, hiện nay, tại các hiệp định thương mại mà Việt Nam là thành viên, đều cam kết mở cửa thị trường với nhà đầu tư nước ngoài nhưng phải đáp ứng các điều kiện kèm theo. Tại Biểu cam kết về thương mại dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO, đối với dịch vụ quảng cáo (CPC 871, trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá), nhà đầu tư nước ngoài được thành lập liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam đã được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Tại khoản 1 Điều 40 Luật Quảng cáo cũng đã nội luật hóa cam kết này:

  Điều 40. Hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong hoạt động quảng cáo

  1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được hợp tác, đầu tư với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam theo hình thức liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

  Như vậy, theo pháp luật Việt Nam, khi thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư không được thành lập công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài mà bắt buộc phải liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam. Giới hạn về tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51% vốn của công ty quảng cáo đã được bãi bỏ kể từ ngày 01/01/2009.

  Theo pháp luật Việt Nam, dịch vụ quảng cáo cũng là ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, khi thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các điều kiện về tiếp cận thị trường theo khoản 3 Điều 9 Luật Đầu tư và khoản 3 Điều 15 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP:

  Điều 9. Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

  3. Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

  a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

  b) Hình thức đầu tư;

  c) Phạm vi hoạt động đầu tư;

  d) Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

  đ) Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  Điều 15. Ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

  3. …nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện (nếu có) sau đây:

  a) Sử dụng đất đai, lao động; các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản;

  b) Sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ công hoặc hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước;

  c) Sở hữu, kinh doanh nhà ở, bất động sản;

  d) Áp dụng các hình thức hỗ trợ, trợ cấp của Nhà nước đối với một số ngành, lĩnh vực hoặc phát triển vùng, địa bàn lãnh thổ;

  đ) Tham gia chương trình, kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

  e) Các điều kiện khác theo quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế về đầu tư có quy định không cho phép hoặc hạn chế tiếp cận thị trường đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

  Bên cạnh các điều kiện trên, nhà đầu tư nước ngoài cũng cần tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam khi xác định chủ thể có quyền thành lập doanh nghiệp, đặt tên đúng quy định, điều kiện về ngành nghề kinh doanh, lựa chọn trụ sở chính… Nhà đầu tư có thể tham khảo ngay tại: Các điều kiện trước khi thành lập công ty

  Các điều kiện thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài khá nghiêm ngặt

  Thủ tục & Hồ sơ đăng ký thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài

  Để đầu tư thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn đầu tư theo một trong các cách sau:

  • Cách 1: Liên doanh với nhà đầu từ Việt Nam để thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài
  • Cách 2: Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong công ty quảng cáo đã thành lập tại Việt Nam.

  Quy trình thực hiện đầu tư theo hai cách trên được thực hiện như sau:

  Cách 1: Thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  Để đầu tư theo cách này, nhà đầu tư thực hiện theo các bước như sau:

  Bước 1: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các giấy tờ theo theo khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư như sau:

  a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

  b) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

  c) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

  d) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

  Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

  đ) Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

  e) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

  g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

  h) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

  Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ, người thực hiện thủ tục tiến hành nộp đến Cơ quan đăng ký đầu tư là:

  • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nếu trụ sở công ty nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế,…
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư trong các trường hợp còn lại

  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

  Bước 2: Thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài

  Trước hết, nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý, tại Việt Nam, nhà đầu tư không thể thành lập công ty quảng cáo 100% vốn đầu tư nước ngoài, mà phải liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam. Do đó, nhà đầu tư chỉ có thể lựa chọn thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài theo một trong các hình thức:

  • Công ty cổ phần; hoặc
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  • Công ty hợp danh

  Nhà đầu tư chuẩn bị bộ hồ sơ tương ứng với loại hình doanh nghiệp đã lựa chọn:

  Hồ sơ thành lập công ty hợp danh:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên.
  • Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
  • Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  • Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  Hồ sơ được nộp cho cơ quan có thẩm quyền là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính. Trong 03 ngày làm việc kể từ khi nộp bộ hồ sơ hợp lệ, nhà đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu hồ sơ đủ điều kiện) hoặc tiếp tục sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền. Khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì thông tin về công ty cũng sẽ được công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam có thể làm khó nhiều doanh nghiệp

  Cách 2: Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong công ty quảng cáo đã thành lập tại Việt Nam

  Trước khi thực hiện thủ tục để đầu tư thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài theo cách này, nhà đầu tư phải tìm được công ty mục tiêu để đàm phán việc góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp trong công ty đó. Sau đó, nhà đầu tư mới thực hiện các bước để đầu tư như sau:

  Bước 1: Thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

  Nhà đầu tư nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần/mua phần vốn góp trong công ty quảng cáo tại Việt Nam trước khi chính thức thực hiện. Hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (theo mẫu)
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
  • Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;
  • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp… (nếu có)

  Trong thời hạn 15 kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, nhà đầu tư sẽ được xem xét cấp thông báo chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

  Lưu ý rằng, thủ tục này chỉ bắt buộc đối với việc góp vốn, mua cổ phần. mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong một số trường hợp:

  • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài
  • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế
  • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

  Nếu không thuộc các trường hợp nêu trên, nhà đầu tư có thể bỏ qua Bước 1, trực tiếp thực hiện Bước 2 dưới đây.

  Bước 2: Thực hiện góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (nếu có)

  Nhà đầu tư nước ngoài phối hợp cùng công ty quảng cáo tại Việt Nam thực hiện các thủ tục cần thiết trong nội bộ công ty để nhà đầu tư hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

  Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến các trường hợp phải làm thủ tục thông báo hoặc đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh, Nam Việt Luật sẽ tư vấn và soạn thảo hồ sơ tương ứng, trực tiếp nộp và nhận kết quả cho khách hàng.

  Kinh nghiệm khi thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài

  Qua nhiều năm tư vấn và trực tiếp thực hiện thủ tục cho các nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Nam Việt Luật xin chia sẻ cho các nhà đầu tư, các khách hàng một số điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục này:

  • Về ngành nghề kinh doanh: Nhiều nhà đầu tư thường băn khoăn không biết chọn những ngành nghề nào phù hợp khi thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài.

  7310: Quảng cáo

  7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

  5819: Hoạt động xuất bản khác. Chi tiết: Xuất bản trực tuyến catalog; ảnh, bản khắc và bưu thiếp; thiệp chúc mừng; mẫu đơn; áp phích quảng cáo, các bản sao chép tác phẩm nghệ thuật; tài liệu quảng cáo và các tài liệu khác; Xuất bản trực tuyến con số thống kê hoặc các thông tin khác

  7420: Hoạt động nhiếp ảnh

  8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

  1811: In ấn

  Nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn thêm ngành nghề kinh doanh theo Danh mục ngành, nghề kinh doanh tại Việt Nam

  • Việc lựa chọn loại hình phù hợp để thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài cần phải dựa trên ưu điểm, nhược điểm của mỗi loại hình doanh nghiệp. Nhà đầu tư cần phải cân nhắc, đánh giá để đưa ra lựa chọn tốt nhất, đảm bảo công ty sau thành lập được vận hành hiệu quả.
  • Về các công việc phải thực hiện sau khi đã thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư cần lưu ý, thực hiện việc khắc dấu; treo biển tại trụ sở công ty; thông báo phát hành hóa đơn; mở tài khoản ngân hàng; kê khai, nộp thuế môn bài… Tham khảo: Hướng dẫn thực hiện các công việc sau thành lập công ty
  • Khi thực hiện góp vốn đầu tư vào công ty quảng cáo, nhà đầu tư nước ngoài cần phải chú ý thực hiện góp vốn thông qua tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đồng thời, nhà đầu tư cũng cần chú ý thực hiện góp đủ vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty quảng cáo được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Những điều cần lưu ý khi thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài

  Dịch vụ thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài tại Nam Việt Luật

  Là đơn vị quy tụ đội ngũ Luật sư, chuyên viên Luật vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm, am hiểu về thủ tục, hồ sơ, trình tự thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tại Nam Việt Luật, bạn sẽ được tư vấn những quy định liên quan đến thủ tục này, như:

  • Tư vấn hình thức đầu tư phù hợp cho nhà đầu tư nước ngoài để thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài một cách nhanh chóng, hạn chế tối đa thủ tục hành chính
  • Tư vấn các điều kiện áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh quảng cáo
  • Tư vấn các điều kiện thành lập công ty: Chọn tên công ty, ngành nghề kinh doanh, loại hình, chọn địa điểm, người đại diện theo pháp luật…;
  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư: Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Thủ tục thành lập công ty; Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh do góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (nếu có);
  • Tư vấn, hướng dẫn để khách hàng thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện các công việc sau khi thành lập công ty: khắc dấu, phát hành hóa đơn, mở tài khoản ngân hàng, kê khai, nộp thuế môn bài…

  Đơn vị tư vấn thủ tục thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài

  -----------------------------------------------------

  Trên đây là tư vấn của công ty Nam Việt Luật về điều kiện thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài, thủ tục đăng ký thành lập công ty quảng cáo vốn đầu tư nước ngoài dựa trên quy định pháp luật hiện hành. Mong rằng, những nội dung trong bài viết này đã tháo gỡ được phần nào những băn khoăn, thắc mắc của các nhà đầu tư. Trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu tư vấn, thực hiện thủ tục, hãy liên hệ Nam Việt Luật để được đội ngũ nhân viên giải đáp thắc mắc, gỡ rối những vấn đề bạn đang gặp phải nhé.

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo