• Chào bán cổ phần trong công ty cổ phần theo các hình thức nào ?

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia nhỏ thành nhiều phần có giá trị bằng nhau gọi là cổ phần. Chỉ có công ty cổ phần có quyền huy động vốn kinh doanh bằng cách phát hành các loại cổ phần gồm cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi khác.

  Các loại cổ phần khác nhau đều cho người sở hữu loại cổ phần đó quyền, nghĩa vụ và lợi ích khác nhau và mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Để thực hiện việc huy động vốn công ty cổ phần sau khi phát hành các loại cổ phần thì kế tiếp là chào bán các cổ phần đó.

  Việc chào bán cổ phần của công ty cổ phần được quy định như thế nào ? Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo các hình thức nào ?

  Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014 quy định ở Điều 122:

  Điều 122. Chào bán cổ phần

  1. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.

  2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

  a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

  b) Chào bán ra công chúng;

  c) Chào bán cổ phần riêng lẻ.

  3. Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

  4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần

  Do quy định về vốn điều lệ công ty cổ phần được chia nhỏ thành nhiều phần bằng nhau và được gọi là cổ phần cho nên theo quy định ở Điều 122 định nghĩa thì chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.

  Có thể thực hiện việc chào bán cổ phần theo một trong các hình thức: chào bán cho các cổ đông hiện hữu; chào bán ra công chúng; chào bán cổ phần riêng lẻ. Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

  Công ty phải làm thủ tục đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ trong vòng 10 ngày sau khi việc chào bán cổ phần hoàn tất, hay còn được gọi chung  là thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh.

Thông báo
Gọi điện thoại