• Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên trong doanh nghiệp nhà nước.

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối. Doanh nghiệp nhà nước thường hoạt động kinh doanh sản xuất dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

  Doanh nghiệp nhà nước đăng ký thành lập doanh nghiệp với hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn và nếu tổ chức cơ cấu quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên thì Hội đồng thành viên sẽ là cấp quản lý được phép nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Như vậy Hội đồng thành viên trong doanh nghiệp nhà nước có quyền và nghĩa vụ nhân danh công ty cụ thể như thế nào ? Các quy định về quyền và nghĩa vụ đó được thể hiện rõ ở đâu trong Luật doanh nghiệp ?

   

  hoi-dong-thanh-vien-1

  Luật doanh nghiệp 2014 Chương IV về doanh nghiệp nhà nước ở Điều 91 quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn. Cụ thể như sau :

  Điều 91. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên

  1. Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên đối với công ty do công ty làm chủ sở hữu hoặc sở hữu cổ phần, phần vốn góp.

  2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Quyết định các nội dung theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

  b) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc;

  c) Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm, chủ trương phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của công ty;

  d) Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ và quyết định thành lập đơn vị kiểm toán nội bộ của công ty.

  đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

   

  hoi-dong-thanh-vien-3

   

  Nếu công ty nhà nước là chủ sở hữu, cổ đông, thành viên của một công ty khác thì Hội đồng thành viên công ty nhà nước có thể nhân danh công ty nhà nước thực hiên quyền và nghĩa vụ của chủ sở hứu, của một cổ đông hay một thành viên.

  Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp nhà nước có các quyền và nghĩa vụ như : sử dụng vốn nhà nước đầu tư sản xuất kinh doanh; quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc; quyết địnhkế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của công ty, chủ trương phát triển thị trường; tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ và quyết định thành lập đơn vị kiểm toán nội bộ của công ty …

   

Thông báo
Gọi điện thoại