• Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho trưởng văn phòng đại diện

  • Giấy phép lao động
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

  Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Trưởng văn phòng đại diện

  Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho doanh nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ đại diện (Không bao gồm hoạt động kinh doanh)

  Như vậy, Văn phòng đại diện tại Việt Nam là cơ quan đại diện cho công ty/doanh nghiệp của nước ngoài tại Việt Nam, có nhiệm vụ xúc tiến xây dựng dự án, chương trình hợp tác cho công ty, thực hiện chức năng ủy quyền, quảng bá, phân phối sản phẩm công ty.

  Mỗi văn phòng đại diện của nước ngoài tại Việt Nam chỉ có một Trưởng văn phòng đại diện phụ trách điều hành hoạt động của Văn phòng Đại diện của công ty và là người đại diện của Văn phòng đại diện, là người có quyền quyết định cao nhất tại Văn phòng đại diện. Trưởng văn phòng đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước công ty về hoạt động của mình và của văn phòng.

  Trưởng văn phòng đại diện của công ty nước ngoài ở Việt Nam được công ty tại nước ngoài bổ nhiệm và phải có quyết định bổ nhiệm theo quy trình và thủ tục quy định. Trưởng văn phòng đại diện có thể là công dân Việt Nam hoặc Người nước ngoài có đủ điều kiện theo quy định.

  Trường hợp Trưởng văn phòng đại diện là Người nước ngoài thì cần phải thực hiện xin cấp phép lao động theo quy định của Pháp luật Việt Nam  theo trình tự, thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý.

Thông báo
Gọi điện thoại