• Vốn điều lệ công ty cổ phần

  • Tin tức
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Vốn điều lệ công ty cổ phần

  Để thành lập một công ty trước tiên phải thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Và trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kê khai những thông tin bắt buộc như tên công ty bằng tiếng Việt, địa chỉ trụ sở chính, thông tin của chủ sở hữu, đại diện pháp luật và vốn điều lệ công ty.

  Nếu trường hợp thành lập công ty cổ phần thì quy định đăng ký vốn điều lệ sẽ như thế nào ?  Làm sao để nắm rõ các quy định về vốn điều lệ công ty cổ phần, quy định về quyền và  nghĩa vụ của các loại cổ phần để đảm bảo lợi ích của mình khi tham gia vào công ty cổ phần ?

  von-dieu-le

  Giới thiệu về công ty cổ phần

  Để thành lập công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập và không giới hạn số cổ đông tối đa. Trong công ty cổ phần vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp duy nhất có thể huy động vốn bằng cách phát hành và chào bán cổ phần các loại.

  Các cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông công ty và có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp 2014.

  Quy định về vốn công ty cổ phần

  Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

  Cổ phần công ty sẽ có 3 trạng thái

  1.Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

  2.Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.

  3.Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần mà chưa được các cổ đông đăng ký mua.

  Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp

  a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

  b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật doanh nghiệp 2014.

  c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật doanh nghiệp 2014.

  Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi công ty hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh ở cơ quan đăng ký kinh doanh và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới về thay đổi vốn điều lệ.

  von-dieu-le

  Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp

  Cổ đông trong công ty cổ phần có trách nghiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong phạm vi tương ứng với số cổ phần mà mình sở hữu. Dó đó khi đăng ký mua cổ phần cổ đông phải thanh toán đầy đủ số cổ phần đăng ký mua thì mới nhận được quyền lợi tương ứng với số cổ phần đã đăng ký mua.

  Với trường hợp người đăng ký chỉ thanh toán một phần số cổ phần đăng ký mua thì người đó nhận được quyền lợi tương ứng với sổ cổ phần đã thanh toán. Còn số cổ phần chưa thanh toán, công ty xem đó là cổ phần chưa bán và sẽ rao bán cho người khác.

  Quy định cụ thể về thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp được nêu rõ ràng, chi tiết tại Điều 112 Luật doanh nghiệp mới nhất năm 2014.

  Các loại cổ phần và quyền lợi tương ứng với mỗi loại cổ phần

  Công ty cổ phần có thể phát hành và chào bán các loại cổ phần để huy động vốn khi cần thiết. Các loại cổ phần mà công ty cổ phần hay phát hành như sau :

  1. Cổ phần phổ thông là loại cổ phần bắt buộc phải có. Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

  2. Cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền như cổ phần phổ thông nhưng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ phần nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  3. Cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết như cổ phần phổ thông nhưng được ưu đãi nhận cổ tức cao hơn so với cổ phần phổ thông.

  4. Cổ phần ưu đãi hoàn lại được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.Và cũng không có quyền biểu quyết .

  thue-mon-bai

  Mức thuế môn bài phải đóng theo vốn điều lệ đăng ký

  Sau khi công ty cổ phần được thành lập thì phải đóng thuế môn bài. Số tiền thuế môn bài phải nộp căn cứ theo mức vốn điều lệ mà công ty đăng ký.

  + Vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng thì tiền thuế môn bài một năm là 3 triệu đồng.

  + Vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống thì tiền thuế môn bài một năm là 2 triệu đồng.

  Lưu ý : nếu trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi ngày cấp từ 01/07 đến 31/12 thì công ty chỉ đóng tiền thuế môn bài nửa năm. Tức là chỉ đóng tiền thuế môn bài phân nửa so với số tiền thuế ghi ở trên.

  >>>Xem thêm: Ví dụ về vốn điều lệ <<<

   

Thông báo