• Vốn điều lệ có vai trò gì? Đặc điểm như thế nào?

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  I/ Vốn điều lệ có vai trò trong doanh nghiệp?

  _ 01 trong các vai trò lớn nhất đối với vốn điều lệ đó chính là cơ sở nhằm xác định về tỉ lệ của việc sở hữu cổ phần hay của phần vốn được góp từ cổ đông, thành viên trong doanh nghiệp. Dựa vào đó còn làm cơ sở về việc thực hiện phân chia nghĩa vị, lợi ích và quyền giữa những cổ đông, thành viên trong doanh nghiệp, cụ thể là các cổ đông, thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ và các nghĩa vụ khác về tài sản của công ty ở trong phạm vi của số vốn mà đã được góp vào công ty, ngoại trừ 01 số các trường hợp trong Luật Doanh nghiệp đã quy định.

  _ Bên cạnh đó Luật Doanh nghiệp còn có quy định đối với các cổ đông, thành viên có số phiếu được biểu quyết một cách tương ứng so với số vốn đã được góp và cũng như là được phân chia về lợi nhuận một cách tương ứng so với số vốn đã được góp mà sau khi doanh nghiệp đã thực hiện nộp đầy đủ thuế và đã hoàn tất những nghĩa vụ khác về tài chính dựa vào quy định theo pháp luật.

  _ Đồng thời đối với vốn điều lệ thì cũng chính là 01 trong các cơ sở nhằm xác định về điều kiện hoạt động kinh doanh của một số những ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện, chẳng hạn như: Dựa vào Nghị định 76/2015/NĐ-CP vào ngày 10-09-2015 đã quy định thì đối với cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh BĐS cần phải tiến hành hợp tác xã dựa vào quy định theo pháp luật về việc hợp tác xã hay tiến hành thành lập công ty dựa vào quy định theo pháp luật về công ty và bắt buộc phải có mức vốn điều lệ là sẽ không được phép ít hơn 20 tỉ đồng, hay dựa vào Nghị định 69/2016/NĐ-CP ở Điều số 07 tại Khoản 02 vào ngày 01-07-2016 thuộc Chính phủ đã quy định đối với điều kiện hoạt động kinh doanh của dịch vụ về mua bán nợ thì là 01 trong những điều kiện để công ty hoạt động kinh doanh về việc mua bán nợ đó là cần phải có vốn điều lệ ở mức ít nhất là 100 tỉ đồng.

  _ Như vậy có thể nói, đối với việc khi Luật Doanh nghiệp 2014 mà đã có sự thay đổi bản chất về vốn điều lệ chuyển sang thành là vốn thực góp thì đã giúp xử lý được các bất cập đối với tình trạng vốn ảo, đồng thời cũng tạo ra các cơ sở về pháp lý để công ty có thể thực hiện điều chỉnh được mức vốn điều lệ của mình về đúng với mức vốn thực góp ở trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

  II/ Vốn điều lệ có đặc điểm gì?

  1/ Đối với vốn điều lệ trong khi tiến hành đăng ký việc thành lập công ty cũng chính là vốn được cam kết góp từ những cổ đông, thành viên trong 01 thời gian nhất định:

  _ Dựa vào Luật Doanh nghiệp 2005 đã quy định thì về thời gian quy định để tiến hành việc góp vốn của những loại hình công ty là không có sự thống nhất. Với loại hình là công ty cổ phần thì người tham gia việc góp vốn sẽ có thời gian quy định là 90 ngày để mà hoàn tất việc góp vốn, tuy nhiên về thời gian quy định này khi đối với loại hình là công ty TNHH thì sẽ là 36 tháng. Như vậy thì về điều này đã gây ra sự phát sinh những tranh chấp, mâu thuẫn mà không đáng có ở trong nội bộ của công ty cụ thể như là: sự nhầm lẫn đối với cơ cấu sở hữu, sự nhầm lẫn đối với vốn điều lệ, …

  _ Để khắc phục được các vấn đề kể trên, thì nội dung của Luật Doanh nghiệp 2014 đã có quy định nhằm thống nhất về thời gian quy định của việc góp vốn điều lệ của những loại hình công ty. Dựa vào đó thì các cổ đông, thành viên cần phải thực hiện thanh toán về số cổ phần, số vốn góp cho doanh nghiệp một cách đầy đủ và đúng theo loại tài sản mà như đã được đăng ký/ cam kết mua trong khi tiến hành đăng ký việc thành lập công ty ở trong thời gian quy định là 90 ngày, tính từ ngày đã được cấp về Giấy CN đăng ký doanh nghiệp. Về những cổ đông, thành viên mà chưa thực hiện góp hay chưa có góp đầy đủ về mức vốn điều lệ như đã cam kết thì sẽ chịu trách nhiệm một cách tương ứng của mức vốn mà đã được cam kết góp với những nghĩa vụ về tài chính của doanh nghiệp có phát sinh ở trong thời gian quy định sẽ phải thực hiện thanh toán đầy đủ về số cổ phần mà đã thực hiện đăng ký mua với trường hợp là công ty cổ phần, trong thời gian lúc trước khi doanh nghiệp thực hiện đăng ký việc điều chỉnh về mức vốn điều lệ với trường hợp là công ty TNHH,

  2/ Vốn điều lệ của công ty sẽ có thể được tạo thành từ nhiều tài sản các loại khác nhau:

  _ Dựa vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã có quy định một cách cụ thể về những loại tài sản mà được dùng để thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp, dựa vào đó thì tài sản để thực hiện góp vốn đều có thể là vàng, ngoại tệ được tự do chuyển đổi, Việt Nam Đồng, giá trị về quyền được sở hữu trí tuệ, giá trị về quyền được sử dụng đất, bí quyết của kỹ thuật, công nghệ, những loại tài sản khác mà có thể được định giá bằng Việt Nam Đồng.

  _ Đặc biệt đối với quyền về sở hữu trí tuệ thì theo Luật doanh nghiệp cũng có quy định rõ về quyền được sở hữu trí tuệ dùng để thực hiện góp vốn gồm có như là: quyền có liên quan tới quyền tác giả, quyền tác giả, quyền về giống cây trồng, quyền được sở hữu công nghiệp và những quyền khác về sở hữu trí tuệ dựa vào quy định theo pháp luật của việc sở hữu trí tuệ. Khi các tổ chức, cá nhân cũng chính là chủ sở hữu được hợp pháp về những quyền kể trên thì mới được phép có quyền dùng những tài sản đó để thực hiện việc góp vốn.

Thông báo
Gọi điện thoại