• Trách nhiệm của Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng thành viên

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ sẽ đăng ký thành lập doanh nghiệp vói hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc sở hữu dưới 100% vốn điều lệ thì thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

  Doanh nghiệp nhà nước là công ty trách nhiệm hữu hạn với cơ cấu tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kiểm soát viên thì trong mô hình này Hội đồng thành viên sẽ nhân danh công ty thực hiện các công việc của công ty. Hội đồng thành viên được điều hành hoạt động công việc với người đứng đầu là Chủ tịch và các thành viên khác.

  Chủ tịch Hội đồng thành viên và các thành viên khác đều có quyền và nghĩa vụ của riêng mình, có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ đó. Ngoài ra Chủ tịch Hội đồng thành viên và các thành viên khác có các trách nhiệm khác phải tuân theo.

  Các trách nhiệm đó là trách nhiệm được quy định cụ thể như thế nào ? Được quy định ở đâu ? Nếu Chủ tịch Hội đồng thành viên và các thành viên khác thực hiện trái quy định, không thực hiện trách nhiệm của mình thì sẽ xử lý như thế nào ?

  chu-tich-hoi-dong-thanh-vien

  Theo Luật doanh nghiệp 2014 

  Điều 96. Trách nhiệm của Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng thành viên

  1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty.

  2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm tối đa lợi ích hợp pháp của công ty và Nhà nước.

  3. Trung thành với lợi ích của công ty và Nhà nước; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ, tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

  4. Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho công ty về các doanh nghiệp mà mình và người có liên quan làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty.

  5. Chấp hành các nghị quyết của Hội đồng thành viên.

  6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi lợi dụng danh nghĩa công ty thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác; thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn khi có nguy cơ rủi ro tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

  7. Trường hợp phát hiện thành viên Hội đồng thành viên có hành vi vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì thành viên khác của Hội đồng thành viên có nghĩa vụ báo cáo bằng văn bản với cơ quan đại diện chủ sở hữu; yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

  hoi-dong-thanh-vien-1

   

  Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng thành viên có các trách nhiệm như :

  + Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty; thực hiện cẩn trọng, trung thực trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình nhằm tối đa lợi ích của công ty và nhà nước.

  + Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ, tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

  + Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho công ty về các doanh nghiệp mà mình và người có liên quan làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp.

  + Phải chấp hành các nghị quyết của Hội đồng thành viên đưa ra. Dĩ nhiên là với điều kiện nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua đúng với quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

  + Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, các giao dịch khác không vì lợi ích công ty đồng thời gây thiệt hại cho người khác.

  + Nếu một thành viên Hội đồng thành viên  phát hiện hành vi vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao của một thành viên khác. Thì thành viên phát hiện phải thông báo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu để có biện pháp xử lý và khắc phục hậu quả.

  Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng thành viên nếu thực hiện trái quy định, thực hiện không đúng, không kịp thời các trách nhiệm được quy đinh ở trên thì có thể bị miễn nhiệm, cách chức do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định.

Thông báo
Gọi điện thoại