• Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên trong doanh nghiệp nhà nước.

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 3 đánh giá

  Doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đều có thể tổ chức cơ cấu quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên,Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

  Trường hợp doanh nghiệp nhà nước thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và thành viên với số lượng không quá 7 người sẽ do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc khen thưởng, kỷ luật.

  Nhưng thành viên Hội đồng thành viên của doanh nghiệp nhà nước được lựa chọn có giống với thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn khác ?Nếu có thì thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước phải có tiêu chuẩn và điều kiện như thế nào ? Những tiêu chuẩn và điều kiện đó cụ thể là gì và được quy định ở đâu ?

  Công ty Nam Việt Luật xin gửi đến các bạn bài viết này để nêu rõ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Hội đồng thành viên trong doanh nghiệp nhà nước như sau :

   

  Điều 92. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên

  1. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp.

  2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên công ty.

  3. Không phải là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội hoặc không phải là người quản lý, điều hành tại doanh nghiệp thành viên.

  4. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.

  5. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

  hoi-dong-thanh-vien-2

   

  Thành viên Hội đồng thành viên phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hay trong lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp.

  Đối với các đối tượng là những người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên công ty. Những người có quan hệ thân cận với những đối tượng này không được làm thành viên Hội đồng thành viên. Quan hệ thân cận gồm vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu.

  Cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, người quản lý, điều hành tại doanh nghiệp thành viên cũng không được làm thành viên Hội đồng thành viên.

  Những ngưới từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước không được làm thành viên Hội đồng thành viên.

Thông báo
Gọi điện thoại