• Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ như Thông qua định hướng phát triển của công ty; Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty …

  Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

  Để tiến hành họp Đại hội cổ đông thì phải thực hiện từng bước theo quy định mà trước tiên là phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp thường niên. Trường hợp nếu họp bất thường mà Hội đồng quản trị không triệu tập họp thì Ban kiểm soát thay mặt triệu tập, nếu ngay cả Ban kiểm soát cũng không thực hiện triệu tập họp thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông thuộc quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 đứng ra triệu tập họp.

  Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

  Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì trước khi khai mạc phải kiểm tra đã đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là số cổ đông tham gia cuộc họp đại diện số phiếu biểu quyết phải đạt tỷ lệ nhất định trong tổng số biểu quyết.

  hoi-dong-thanh-vien-1

  Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

  Sau khi số lượng cổ đông tham gia dự họp đại diện số phiếu biểu quyết đạt số lượng đủ để điều kiện tiến hành cuộc họp thì có thể khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

  Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông sẽ được thực hiện theo quy định trong Luật doanh nghiệp Điều 142.

  Điều 142. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

  Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành như sau:

  1. Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông;

  2. Việc bầu Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

  a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

  b) Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

  c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

  d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;

  3. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

  4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

  5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp, trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác;

  6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;

  7. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có các quyền sau đây:

  a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

  b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

  8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

  a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

  b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

  c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

  Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

  9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

  hop-hoi-dong-thanh-vien

   

  Chương trình và nội dung họp, mời họp Đại hội đồng cổ đông

  Ngoài ra người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình và nội dung họp, gửi thông báo mời họp đến các cổ đông.

  Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

  Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chuẩn bị chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp chậm nhất 3 ngày làm việc trước khi khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông.

  Mời họp Đại hội đồng cổ đông

  Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp Đại hội  đồng cổ đông đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương, khi xét thấy cần thiết theo quy định của Điều lệ công ty.

Thông báo
Gọi điện thoại