Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thực hiện góp vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Nam Viet Luat VN
  • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là dựa trên sự góp vốn bằng tiền mặt hoặc tài sản của các thành viên trong công ty. Tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty là vốn điều lệ của công ty khi đăng ký doanh nghiệp.

Nhưng các bạn có biết thời hạn góp vốn là bao nhiêu ngày ? Nếu các bạn không góp vốn hoặc không góp đủ trong thời gian quy định thì phải giải quyết như thế nào ?

Sau khi bạn đã góp vốn đầy đủ như cam kết thì phải nhận được giấy chứng nhận góp vốn của công ty. Giấy chứng nhận góp vốn phải gồm những thông tin nào ? Nếu mất, hư hại  giấy chứng nhận góp vốn thì phải làm sao ?

Việc góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên được thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật doanh nghiệp 2014. Cụ thể như sau:

Điều 48. Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

3. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:

a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

b) Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.

4. Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

5. Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Vốn điều lệ của công ty;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

d) Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên;

đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

6. Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.

chia-loi-nhuan

Như vậy thành viên công ty cam kết góp vốn phải hoàn thành góp vốn trong vòng 90 ngày, nếu không góp vốn đầy đủ thì sẽ không được công nhận là thành viên công ty. Hoặc chỉ góp một phần vốn thì có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp.

Trong trường hợp sau 90 ngày mà có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp.

Công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên có các nội dung chủ yếu sau đây: tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở công ty ty, vốn điều lệ ; quan trọng là thông tin cụ thể của cá nhân, tổ chức góp vốn , phần góp vốn, giá trị vốn góp;l đặc biệt phải có xác nhận của đại diện pháp luật bằng cách ký , ghi rõ họ tên, đóng dấu công ty vào thì giấy chứng nhận phần vốn góp mới có hiệu lực pháp lý.

Nếu các bạn có nhu cầu  thành lập công ty  thì mời liên hệ với công ty Nam Việt Luật nhé !

 

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}