Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thực hiện góp vốn thành lập công ty TNHH một thành viên.

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Nam Viet Luat VN
  • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ có một chủ sở hữu là tổ chức hay cá nhận góp vốn 100% vào để thành lập công ty.

Cũng giống như công ty TNHH hai thành viên trở lên các thành viên có nghĩa vụ góp vốn đầy đủ như khi cam kết thành lập công ty thì trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chủ sở hữu cũng phải đảm bảo góp đủ số vốn giống như vốn điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp.

Vậy các bạn đã biết quy định về việc thực hiện góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tính như thế nào ? Thời hạn mà chủ sở hữu phải thực hiện góp vốn đầy đủ ?

Nếu thực hiện góp vốn không đúng thời hạn quy định thì xử lý như thế nào ? Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm gì ?

 

chia-loi-nhuan

 

 

Luật doanh nghiệp 2014 Điều 74 quy định về việc thực hiện góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:

1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

4. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

 

von-dieu-le

 

Vốn điều lệ được tính gồm tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Kể từ ngày cấp giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu phải thực hiện góp vốn vào công ty đầy đủ và đúng loại tài sản như cam kết khi đăng ký doanh nghiệp trong vòng 90 ngày.

Nếu chủ sở hữu không góp đủ vốn điều lệ trong thời gian quy định nêu trên thì phải thay đổi đăng ký kinh doanh điều chỉnh giảm vốn điều lệ xuống bằng với số vốn góp thực tế. Thời gian đăng ký thay đổi trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ như lúc đăng ký doanh nghiệp.

Trước khi công ty đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ xong, nếu có nghĩa vụ tài chính phát sinh từ số phần vốn góp cam kết lúc đầu khi đăng ký doanh nghiệp thì chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Nếu việc không góp, góp không đủ, không đúng thời hạn vốn điều lệ dẫn đến thiệt hại cho công ty thì chủ sở hữu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bằng tài sản của mình.

 

 

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}