Thủ tục thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thủ tục thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có cần thiết không?

Khi Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ loại hình doanh nghiệp này, sang một loại hình doanh nghiệp khác(ví dụ:chuyển loại hình doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên sang công ty Cổ phần) thì có phải làm quyết toán thuế không? Thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phải nộp khi nàoMuốn hiểu rõ và chi tiết hơn về các thủ tục vềthuế sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mời bạn cùng công ty Nam Việt Luật tham khảo thêm thông tin đầy đủ hơn ở bài viết ngay sau đây nhé.

Thu-tuc-thue-khi-chuyên-đôi-loai-hinh-doanh-nghiep

Quyết toán thuế trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Điều 12, Khoản 4 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
“a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quy định:

“Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.”

Theo quy định trên, khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp phải thực hiện các công việc sau:

  • Báo cáo sử dụng hoá đơn lần cuối, trước khi làm thủ tục chia tách, bán khoán, cho thuê doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
  • Khai quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với cơ quan thuế quản lý đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Lưu ý :
Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà kỳ khai thuế cuối cùng có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì được cộng với tờ khai thuế năm trước liền kề, để thành một kỳ tính thuế năm cuối. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng phải đảm bảo không được vượt quá 15 tháng.

Những trường hợp không phải quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 16 Sửa đổi Điều 12, Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

Theo quy định trên, nếu doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong các trường hợp sau thì không phải khai quyết toán thuế:

  • Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần hoặc ngược lại, nhưng bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.
  • Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần nhưng bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.

Lưu ý Doanh nghiệp Tư nhân chuyển đổi sang các loại hình doanh nghiệp khác thì phải khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mà không thuộc trong các trường hợp trên.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua