Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty với thuế mới nhất.

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thay đổi địa chỉ, thông tin đổi địa chỉ

I/ Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty với thuế:

Dựa vào Thông tư số 95/2016/TT-BTC ở điều số 12, 13 và Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ở điều số 27 thì khi có sự thay đổi nội dung của thông tin ở trong hồ sơ đã nộp của việc đăng ký về thuế thì người đi nộp thuế cần phải thông báo cho cơ quan thuế với thời gian trong vòng là 10 ngày làm việc tính từ ngày thông tin có sự thay đổi, cụ thể là trong 02 trường hợp sau:

1/ Khi thay đổi nội dung của thông tin đăng ký với thuế mà làm thay đổi đến cơ quan của thuế: 

_ Người đi nộp thuế là tổ chức, công ty kể cả các đơn vị trực thuộc, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, hộ gia đình có sự thay đổi địa chỉ của công ty dẫn đến sự thay đổi của cơ quan thuế.

_ Những trường hợp khi thay đổi nội dung của thông tin đăng ký với thuế làm dẫn tới thay đổi đối với cơ quan của thuế gồm có:
+ Tổ chức kinh tế, công ty, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác được thay đổi bởi Chi cục Thuế về địa chỉ của công ty ở cùng trong địa bàn thuộc thành phố, tỉnh trực thuộc tại Trung ương mà khác thành phố, huyện, quận trực thuộc ở tỉnh

+ Tổ chức kinh tế, công ty, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác thực hiện việc thay đổi địa chỉ công ty đến thành phố, tỉnh khác trực thuộc Trung ương.

a/ Ở cơ quan của Thuế nơi mà người đi nộp thuế thực hiện chuyển đến:

_ Công ty thực hiện việc đăng ký ở Phòng ĐK kinh doanh thuộc Sở KH và đầu tư.
_ Với hộ gia đình, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, tổ chức khác thì hồ sơ gồm có như sau:
+ Bản sao không cần chứng thực của Giấy CN đăng ký hộ kinh doanh hay Giấy phép để thành lập và hoạt động hay các giấy phép tương ứng được cấp dựa vào địa chỉ mới từ cơ quan thẩm quyền.

+ Bản thông báo của người đi nộp thuế chuyển đổi địa Điểm dựa vào mẫu 09-MST được ban hành và kèm theo nội dung trong Thông tư này được cấp từ cơ quan thuế ở nơi mà người đi nộp thuế thực hiện chuyển đi.

b/ Ở Cơ quan của Thuế nơi mà người đi nộp thuế thực hiện chuyển đi:

_ Công ty cần có bản tờ khai về Điều chỉnh nội dung của thông tin đã đăng ký về thuế dựa vào mẫu số 08-MST được ban hành và kèm theo nội dung của thông tư số 95.
_ Với các tổ chức kinh tế hay tổ chức khác thì hồ sơ bao gồm:
+ Bản sao không cần chứng thực của Giấy phép để thành lập và hoạt động hay Giấy CN đăng ký hoạt động của đơn vị trực thuộc hay bản Quyết định thành lập hay Giấy phép tương ứng được cấp dựa vào địa chỉ mới từ cơ quan thẩm quyền.

+ Bản tờ khai về điều chỉnh nội dung của thông tin đã đăng ký về thuế dựa vào mẫu 08-MST được ban hành và kèm theo nội dung trong Thông tư này.
_ Với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, hộ gia đình thì hồ sơ bao gồm:
+ Bản sao không cần chứng thực của CMND hay Thẻ CCCD còn hiệu lực (với cá nhân có quốc tịch VN), bản sao không cần chứng thực của hộ chiếu mà còn hiệu lực (với cá nhân có quốc tịch của nước ngoài và là người VN đang sống tại nước ngoài) khi thông tin đã đăng ký về thuế ở trên những Giấy tờ này có sự thay đổi.

+ Bản sao không cần chứng thực của Giấy CN đăng ký của hộ kinh doanh có sự thay đổi nội dung của thông tin đã đăng ký về thuế ở trên Giấy CN ĐK thuế, bản thông báo MST (nếu có).

+ Bản tờ khai về việc điều chỉnh nội dung của thông tin đã đăng ký về thuế dựa vào mẫu 08-MST được ban hành và kèm theo nội dung trong Thông tư này.
Chú ý: Với trường hợp khi người đi nộp thuế thực hiện thay đổi địa chỉ của công ty làm dẫn tới cơ quan của thuế thay đổi thì cần phải hoàn tất nghĩa vụ với thuế trước khi thực hiện thay đổi.

2/ Khi thay đổi nội dung của thông tin đã đăng ký thuế mà không có làm cơ quan thuế thay đổi:

Người đi nộp thuế là hộ gia đình, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, cá nhân khác và tổ chức khác khi thay đổi những thông tin đã đăng ký về thuế mà không làm cơ quan của thuế thay đổi.

_ Những trường hợp khi thay đổi nội dung của thông tin đã đăng ký về thuế mà không có làm cơ quan của thuế thay đổi:
+ Hộ gia đình, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, tổ chức khác do Chi cục của Thuế thực hiện thay đổi địa chỉ của công ty ở trong cùng phạm vi thành phố, huyện, quận trực thuộc tại tỉnh.

+ Tổ chức kinh tế hay tổ chức khác mà Cục Thuế thực hiện thay đổi địa chỉ của công ty ở trong cùng phạm vi thành phố, tỉnh trực thuộc tại Trung ương.

+ Hộ gia đình, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, cá nhân khác và tổ chức khác thực hiện thay đổi nội dung của thông tin đã đăng ký về thuế, ngoại trừ thông tin địa chỉ của công ty.
_ Hồ sơ ở Phòng ĐK kinh doanh gồm có:
+ Bản quyết định bằng hình thức văn bản và gồm bản sao của biên bản cuộc họp từ HĐ thành viên trong việc thay đổi những nội dung về đăng ký doanh nghiệp.

+ Bản chính của giấy phép ĐK kinh doanh.
+ Bản thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp dựa vào Mẫu số i-24 hay mu Phụ lục số ii-1 (phụ thuộc vào mỗi trường hợp khi thay đổi để mà áp dụng vào những mẫu khác nhau như: Phụ lục số ii-1, ii-2, ii-5, ii-6).

Hồ sơ để nộp đến Cơ quan của Thuế như sau:
_ Với người đi nộp thuế là cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, hộ gia đình khi thay đổi nội dung của thông tin đã đăng ký về thuế một cách trực tiếp đối với cơ quan của thuế thì hồ sơ bao gồm:
+ Bản sao không cần chứng thực của CMND hay Thẻ CCCD còn hiệu lực (với cá nhân có quốc tịch VN), bản sao không cần chứng thực của hộ chiếu mà còn hiệu lực (với cá nhân có quốc tịch của nước ngoài và người VN sống tại nước ngoài) khi thông tin đã đăng ký về thuế ở trên những Giấy tờ này có sự thay đổi.

+ Bản sao không cần chứng thực của Giấy CN đăng ký hộ kinh doanh khi thông tin đã đăng ký về thuế ở trên Giấy CN đăng ký của hộ kinh doanh có sự thay đổi.

+ Bản tờ khai về điều chỉnh nội dung của thông tin về đăng ký về thuế dựa vào mẫu 08-MST được ban hành và kèm theo nội dung trong Thông tư này.

_ Với người đi nộp thuế là các tổ chức kinh tế hay tổ chức khác bao gồm cả đơn vị trực thuộc thì hồ sơ bao gồm:
+ Bản sao không cần chứng thực của Giấy phép để thành lập và hoạt động hay Giấy CN đăng ký hoạt động của đơn vị trực thuộc hay bản Quyết định thành lập hay Giấy phép tương ứng được cấp bởi cơ quan thẩm quyền khi thông tin đã đăng ký về thuế ở trên những Giấy tờ này có sự thay đổi.

+ Bản tờ khai về điều chỉnh nội dung của thông tin đã đăng ký về thuế dựa vào mẫu số 08-MST được ban hành và kèm theo nội dung của thông tư số 95.

3/ Khi thay đổi nội dung của thông tin đã đăng ký về thuế của nhà đầu tư trong việc chuyển nhượng số vốn được góp ở trong tổ chức về kinh tế và chuyển nhượng đối với quyền lợi khi tham gia hợp đồng về dầu khí thì hồ sơ bao gồm:

Bản tờ khai về điều chỉnh nội dung của thông tin đã đăng ký về thuế dựa vào mẫu 08-MST được ban hành và kèm theo nội dung của thông tư số 95.

II/ Đối với con dấu công ty:

_ Cần tiến hành thủ tục để thay đổi mẫu con dấu.
_ Về việc này các khách hàng có thể liên hệ đến Công an để được biết thêm chi tiết hay có thể liên hệ đến Công ty Nam Việt Luật chúng tôi để được hướng dẫn và tư vấn cụ thể.

III/ Tiến hành xử lý đối với hóa đơn đã mua hay đặt in:

_ Khi khách hàng muốn được sử dụng tiếp những hóa đơn đó thì cần phải tiến hành thông báo đến cơ quan của thuế.

_ Khi không muốn được sử dụng tiếp những hóa đơn đã mua hay đặt in trước đó thì khách hàng có thể hủy.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua