• Thủ tục điều chỉnh giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa

  • Giấy phép kinh doanh
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Theo quy định của nghị định số 09/2018/NĐ/CP: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa khi thay đổi một trong những nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa.

  a) Tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

  b) Chủ sở hữu công ty, thành viên góp vốn công ty, cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

  c) Hàng hóa phân phối;

  d) Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

  đ) Các nội dung khác.

  Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa

  1. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa (Mu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

  2. Trường hợp thay đổi nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định này (Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật), trừ trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở chính quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này(Chuyển địa điểm đặt trụ sở chính từ một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác) cần có: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh.

  3. Trường hợp thay đổi nội dung quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 11 Nghị định này thì cần chuẩn bị tài liệu quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 12 Nghị định này như sau:

  *Chuẩn bị bản giải trình có nội dung:

  a) Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định này;

  b) Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;

  c) Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gn nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

  d) Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định này.

  *Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

  *Chuẩn bị bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

  Thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa

  1. Hồ sơ gửi trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 11 Nghị định này như sau:

  + Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật;

  + Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập;

  Trình tự thực hiện điều chỉnh giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa:

  1. Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép.

  2. Số lượng hồ sơ

  – Trường hp cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định này: 01 bộ;

  – Trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động quy định tại các điểm b, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 5 Nghị định này: 02 bộ;

  – Trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định này: 03 bộ.

  3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

  4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện tương ứng quy định tại Điều 9 Nghị định này

  a) Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

  b) Trường hợp đáp ứng ứng điều kiện

  – Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định này; trường hợp từ chối cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

  – Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành theo quy định tại điểm a hoặc b khoản 3 Điều 8 Nghị định này (Mu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

  5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành căn cứ vào nội dung tương ứng quy định tại Điều 10 Nghị định này để có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh; trường hợp từ chối, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do (Mu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

  6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh. Trường hợp Bộ Công Thương hoặc bộ quản lý ngành có văn bản từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoàn trả giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa đã được cấp cho cơ quan cấp giấy phép

  3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy phép kinh doanh đã được điều chỉnh, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm hoàn trả Giấy phép kinh doanh đã được cấp cho Cơ quan cấp Giấy phép,

  Trên đây là thủ tục điều chỉnh giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu cần tư vấn và hỗ trợ làm thủ tục. Vui lòng liên hệ công ty Nam Việt Luật để được giải quyết.

Thông báo
Gọi điện thoại