Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đầu tư

Để có thể được cơ quan cấp phép cấp Giấy chứng nhận đầu tư, các nhà đầu tư phải tiến hành nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Nam Việt Luật xin tư vấn và hướng dẫn bạn tiến hành làm thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đầu tư qua bài viết dưới đây!

Dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Thành phần hồ sơ:

–  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

–  Đề xuất dự án đầu tư;

–  Bản sao chứng minh nhân dân nếu nhà đầu tư là cá nhân; hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư là pháp nhân;

–  Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

–  Bản sao một trong các tài liệu sau: cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính nhà đầu tư;

–  Giải trình về sử dụng công nghệ

–  Hợp đồng BCC với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Các thức thực hiện:

Thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp này như sau:

– Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại cơ quan đăng ký đầu tư.

–  Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

–  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.

–  Trong 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định nội dung và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

–  Cơ quan quản lý đất đai cung cấp trích lục bản đồ; cơ quan quản lý về quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch làm cơ sở thẩm định trong thời hạn 05 ngày làm việc.

–  Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình UBND cấp tỉnh.

–  Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, UBNH cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án thuộc quyền quyết định chủ trương đầu tư

Đối với Thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp này thì hồ sơ cũng giống với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Các thức thực hiện trong trường hợp này như sau:

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung dự án đầu tư
 • Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình UBND cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.
 • Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Dự án thuộc quyền quyết định của thủ tướng chính phủ

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án này bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án;
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh nội dung quy định.

Thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đầu tư thực hiện như sau:

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan cấp phép đầu tư gửi ý kiến của mình cho Cơ quan đăng ký đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Trong 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư trình UBND dân cấp tỉnh xem xét
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của UBND cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.
 • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư gồm các nội dung quy định.
 • Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

Chúc bạn thực hiện Thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đầu tư nhanh chóng và dễ dàng!

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau

]}