• Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   4 /5 của 1 đánh giá

  Việc tổ chức cơ cấu quản lý cho công ty TNHH một thành viên sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp phải được tiến hành ngay để đảm bảo công ty hoạt động đúng với quy định pháp luật.

  Các cấp quản lý công ty và Kiểm soát viên trong cơ cấu quản lý đã được phân quyền quản lý, điều hành công ty và giám sát hoạt động công ty. Họ có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao, trách nhiệm bảo vệ lợi ích tối đa cho công ty, không sử dụng chức vụ quyền hạn của mình ích riêng, tổn hại lợi ích công ty.

  Song song với việc thực hiện các trách nhiệm đó thì các cấp quản lý và Kiểm soát viên cũng sẽ nhận được lợi ích xứng đang với trách nhiệm của mình như thù lao, tiền lương và các chế độ khác của công ty.

  Vậy việc trả thù lao, tiền lương cho người quản lý và Kiểm soát viên trong công ty TNHH một thành viên theo quy định nào ? Có cần chỉ trả theo hiệu quả kinh doanh hay theo cách khác ? Mức thù lao, tiền lương được quyết định như thế nào ?  Chi trả thù lao, tiền lương cho người quản lý và Kiểm soát viên có tính vào chi phí công ty ?

   

   

  Luật doanh nghiệp 2014

  Điều 84. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên

  1. Người quản lý công ty và Kiểm soát viên được hưởng thù lao hoặc tiền lương và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.

  2. Chủ sở hữu công ty quyết định mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật có liên quan và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

  3. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của kiểm soát viên có thể do chủ sở hữu công ty chi trả trực tiếp theo quy định tại Điều lệ công ty.

   

   

  Như vậy người quản lý công ty và Kiểm soát viên được hưởng thù lao, tiền lương và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.

  Nhưng ngoài kết quả  và hiệu quả kinh doanh, người quản lý công ty và Kiểm soát viên còn có thể nhận được thù lao, tiền lương, lợi ích khác do chủ  sở hữu công ty trực tiếp chi trả theo quy định trong Điều lệ công ty.

  Mức thù lao, tiền lương do chủ sở hữu quyết định chi trả cho thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên. Thù lao, tiền lương của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên được tính vào chi phí kinh doanh công ty và được đưa vào báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

   

Thông báo
Gọi điện thoại