• Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Đại hội cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất trong công ty cổ phần, các vấn đề cần giải quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông có thể tiến hành theo hai hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thực hiện khi thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. Giúp công ty và cổ đông tiết kiệm chi phí, thời gian vì nếu mỗi lần cần thông qua một nghị quyết mà cần phải tổ chức họp Đại hội cổ đông thì rất tốn kém về chi phí và thời gian tổ chức.Vậy hình thức thông qua nghị quyết được quy định như thế nào? Việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thuộc thẩm quyền của ai? Cách thức thực hiện lấy ý kiến cổ đông như thế nào? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp một cách chi tiết.

  I/ Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

  Trong cuộc họp các vấn đề cần giải quyết sẽ được đưa ra cho các cổ đông cách thức giải quyết và hình thành nghị quyết. Để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có giá trị pháp lý và được thực hiện thì trong cuộc họp nghị quyết phải được đa số cổ đông thông qua. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được quy định rõ tại Điều 143 Luật doanh nghiệp 2014. Cụ thể như sau :

  Điều 143. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

  1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

  2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

  a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

  b) Định hướng phát triển công ty;

  c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

  d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

  đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

  e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

  g) Tổ chức lại, giải thể công ty

  II/ Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

  Việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thuộc thẩm quyền của ai và cách thức thực hiện được quy định rõ tại điều 145, Luật doanh nghiệp 2014. Chi tiết như sau:

  Điều 145. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

  Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

  1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

  2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 137 của Luật này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 139 của Luật này;

  3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

  b) Mục đích lấy ý kiến;

  c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

  d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;

  đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

  e) Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

  g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty;

  4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:

  a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

  b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

  Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;

  5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.

  Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

  b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

  c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

  d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

  đ) Các vấn đề đã được thông qua;

  e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

  Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;

  6. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty;

  7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty;

  8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

  III/ Điều kiện để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

  Để nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông thì điều kiện là nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Ngoài ra điều kiện để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp là:

  + Nếu nghị quyết là các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014 thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  + Nếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định ở Khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014.

  + Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. 

  Hy vọng những chia sẻ vềhình thức, thẩm quyền, cách thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong bài viết trên sẽ hữu ích với doanh nghiệp. Nếu có bất cứ thắc mắc liên qua n cần tư vấn, vui lòng liên hệ đến Nam Việt Luật để được hỗ trợ.

Thông báo
Gọi điện thoại