Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thời hạn góp vốn thành lập doanh nghiệp

 • Tháng Sáu 13, 2020
 • Bởi: Vu Nguyen
 • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Bạn đang chuẩn bị thành lập doanh nghiệp? Bạn thắc mắc không biết thời hạn góp vốn thành lập doanh nghiệp như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Thời hạn góp vốn công ty TNHH một thành viên

Quy định về thời hạn góp vốn thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên như thế nào? Đừng bỏ qua các thông tin sau:

 • Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ.
 • Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Nếu không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.
 • Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, đúng hạn vốn điều lệ.

Thời hạn góp vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đối với công ty TNHH 2 thành viên thì thời hạn góp vốn thành lập doanh nghiệp như thế nào?

 • Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên góp vào công ty.
 • Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Sau thời hạn quy định mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:
 • Thành viên chưa góp vốn theo cam kết không còn là thành viên của công ty;
 • Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;
 • Phần vốn góp chưa góp của các thành viên công tyđược chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Nếu có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty buộc phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ. Các thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp.
 • Ở thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty TNHH 2 thành viên phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên.
 • Nếu giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định

Thời hạn góp vốn công ty cổ phần

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập công ty là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và phải được ghi trong Điều lệ của công ty.

Quy định về thời hạn góp vốn thành lập doanh nghiệp như sau:

 • Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký trong 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.
 • Kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho đến ngày cuối cùng phải thanh toán cổ phần đã đăng ký mua, số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông đã được đăng ký mua.
 • Nếu sau thời hạn quy định có cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ thì thực hiện theo quy định sau đây:
 • Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua không còn là cổ đông của công ty, cũng không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần;
 • Cổ đông thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;
 • Số cổ phần chưa thanh toán là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;
 • Công ty cổ phần phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và tiến hành thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần.
 • Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký với các nghĩa vụ tài chính của công ty trong thời hạn quy định.

Nếu bạn cần tư vấn thêm về thời hạn góp vốn thành lập doanh nghiệp, hoặc cần sử dụng dịch vụ thành lập công ty, liên hệ với Nam Việt Luật nhé!

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau