Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Tăng vốn điều lệ, Thông tin vốn điều lệ

Khi chúng ta thành lập công ty thì điều phải đăng ký số vốn điều lệ ban đầu cho công ty. Thành viên đều phải cam kết góp đủ phần vốn góp của mình. Các ban có thể tham khảo bài viết thực hiện góp vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Tuy nhiên số vốn điều lệ này không phải là không thể thay đổi được.

Trong quá trình kinh doanh của một công ty việc thay đổi vốn điều lệ có thể thường xảy ra do nhiều nguyên nhân. Như tăng vốn điều lệ do công ty muốn mở rộng, phát triển kinh doanh hay giảm vốn do hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên, thành viên không góp vốn đủ theo cam kết.

Vậy công ty có thể thay đổi vốn điều lệ cụ thể trong các trường hợp nào, bằng cách nào ? Việc tăng giảm vốn điều lệ được thực hiện ra sao ?

Công ty Nam Việt Luật mời các bạn đọc bài viết này để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề tăng giảm vốn công ty.

Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau :

Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ

1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

c) Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

giam von dieu le

Có hai cách để tăng vốn điều lệ công ty :

+ Tăng vốn góp của các thành viên hiện tại và phần vốn góp tăng thêm đó sẽ được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. 

Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác.

Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn và số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

+ Tiếp nhận phần vốn góp của thành viên mới

Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng cách :

+ Mua lại phần vốn góp của thành viên

Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định về thực hiện góp vốn.

Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên nếu công ty đã hoạt động 2 năm và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

Sau khi thực hiện xong việc thay đổi vốn, công ty phải thông báo cho bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày.

Kèm theo thông báo là nghị quyết  và biên bản họp của Hội đồng thành viên nếu tăng vốn. Nếu giảm vốn thì cũng phải có nghị quyết  và biên bản họp của Hội đồng thành viên và thêm báo cáo tài chính.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua