• Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Có thể điều chỉnh vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không? Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên như thế nào? Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên ra sao? Hãy cùng Nam Việt Luật tham khảo ý kiến của các chuyên viên pháp lý liên quan đến vấn đề này qua bài viết sau nhé!

  Điều kiện thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

  Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH tức là doanh nghiệp sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ của công ty TNHH hoặc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH. Điều 68 Luật doanh nghiệp 2020 hiện hành đã quy định về các trường hợp là điều kiện thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên.

  Sau đây là điều kiện để tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên theo quy định mới nhất. 

  Điều kiện tăng vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên theo quy định mới nhất:

  + Công ty TNHH hai thành viên tăng vốn do sự tăng vốn góp của các thành viên góp vốn;

  + Công ty TNHH hai thành viên tăng vốn do tiếp nhận thêm vốn góp của các thành viên góp vốn mới.

  Điều kiện giảm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên theo quy định mới nhất:

  + Công ty TNHH hai thành viên giảm vốn do hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên đúng với tỷ lệ góp vốn của thành viên đó. Áp dụng trong trường hợp tiền mặt của doanh nghiệp sau khi đã hoạt động kinh doanh trên 02 năm, sau khi thực hiện hoàn trả vốn góp vẫn có thể thực hiện thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;

  + Công ty TNHH hai thành viên giảm vốn do doanh nghiệp thực hiện mua lại phần vốn góp của thành viên;

  + Công ty TNHH hai thành viên giảm vốn do các thành viên thực hiện góp vốn không đúng hạn hoặc không đầy đủ;

  Như vậy, để công ty TNHH hai thành viên có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ thì cần phải đáp ứng được một trong các điều kiện được liệt kê ở mục trên.

  Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

  Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên

  Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên:

  Người đại diện theo pháp luật sẽ chuẩn bị hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên tùy thuộc vào việc điều chỉnh là tăng hay giảm vốn điều lệ. Theo đó, điều 68 Luật doanh nghiệp 2020 đã liệt kê các hồ sơ tài liệu theo quy định mới nhất mà người đại diện theo pháp luật cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên.

  Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên theo quy định mới nhất bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong đó thể hiện nội dung tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên theo mẫu có sẵn;
  2. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên;
  3. Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên;
  4. Văn bản chứng nhận góp vốn (chỉ áp dụng trong trường hợp công ty TNHH 2 thành viên kết nạp thêm thành viên góp vốn mới);
  5. Bản sao y công chứng còn hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của thành viên góp vốn mới;
  6. Giấy ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên không trực tiếp thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên.

  Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên theo quy định mới nhất bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp trong đó thể hiện việc giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên theo mẫu có sẵn;
  2. Thông báo giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên;
  3. Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên;
  4. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên;
  5. Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên sau khi giảm vốn;
  6. Thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty TNHH 2 thành viên;
  7. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên;
  8. Bản báo cáo tài chính 2 năm gần nhất trong trường hợp giảm vốn công ty TNHH 2 thành viên do hoàn trả vốn góp cho thành viên. Báo cáo tài chính phải thể hiện mục số tiền mặt sau khi hoàn trả vốn đủ  để thanh toán khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp. 
  9. Giấy ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên không trực tiếp thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên.

  Khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hợp lệ để thuận lợi cho quá trình thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền

  Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên:

  – Có 03 hình thức mà người nộp hồ sơ có thể thực hiện là nộp trực tiếp, nộp thông qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên hệ thống công của Sở kế hoạch và đầu tư.

  Cơ quan tiếp nhận: Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đã liệt kê tại mục 2 người đại diện theo pháp luật trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính. 

  Thời gian xử lý: 3-5 ngày làm việc, phòng đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi về tình trạng của hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên. Nếu hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH HTV hợp lệ và đầy đủ, doanh nghiệp sẽ được nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có cập nhật mức vốn điều lệ mới.

  – Trong trường hợp hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi văn bản yêu cầu điều chỉnh và bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

  Mẫu quyết định thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên:

  Như đã trình bày ở mục trên, thay đổi vốn điều lệ yêu cầu công ty TNHH 2 thành viên phải chuẩn bị quyết định của Hội đồng thành viên. Doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu quyết định thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên dưới đây

  Công ty TNHH ….

  Số ../…/QĐ

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     ————————————-

                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….

                                                                                          

  HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

   

  – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày  17/06/2020;

  – Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH ……. đã được các thành viên thông qua ngày …./…/…..;

  – Căn cứ Biên bản họp hội đồng thành viên thông qua ngày …/…/…… về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ công ty từ ….. đồng thành …..đồng, và tiếp nhận thành viên mới (nếu có), góp vốn cụ thể như sau:

  –          Ông/ bà……….  góp thêm ….. đồng

  –          Ông/ bà……….  góp thêm ….. đồng

  –          Ông/ bà……….  góp thêm ….. đồng

  –          Ông/ bà……….  (thành viên mới) góp ….. đồng  (nếu có)

  Cơ cấu góp vốn sau khi thay đổi:

  –          Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

  –          Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

  –          Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

  –          Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

  * Sửa điều 7 điều lệ công ty TNHH ……………. về vốn điều lệ công ty như sau:

  Vốn điều lệ: ………. đồng

  Cơ cấu vốn sau khi thay đổi như sau:

  –          Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

  –          Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

  –          Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

  –          Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ 

  Điều 2: Giao cho Ông/ Bà ………. tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

  Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

    TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
    (ký, ghi rõ họ tên)

   

   

  Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết “Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên” do công ty Nam Việt Luật chúng tôi biên soạn. Hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích với Quý vị trong việc cung cấp kiến thức về điều kiện thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH HTV cũng như thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên. Nếu Quý khách hàng vẫn còn vướng mắc về nội dung điều chỉnh vốn điều lệ công ty, vui lòng liên hệ ngay đến Hotline của chúng tôi để được nhân viên tư vấn nhanh chóng và miễn phí nhé!

Thông báo
Gọi điện thoại