Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi thông tin giấy phép kinh doanh cần những gì?

I/ Căn cứ vào nội dung pháp lý có liên quan bao gồm:

_ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

_ Luật doanh nghiệp năm 2014.

II/ Nội dung thực hiện thay đổi thông tin giấy phép kinh doanh như sau:

Đối với hồ sơ và địa điểm để nộp hồ sơ về việc thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp thì dựa vào Luật doanh nghiệp năm 2014 ở điều số 32 tại khoản 01 có nội dung như sau:

_ Công ty phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thực hiện thay đổi 01 trong các nội dung bao gồm:

+ Thực hiện thay đổi các nội dung khác có trong hồ sơ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Thực hiện thay đổi các cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần và cổ đông cũng là nhà đầu tư của nước ngoài trừ các trường hợp là đối với công ty niêm yết.

+ Thực hiện thay đổi các ngành nghề kinh doanh.

_ Như vậy với hồ sơ trong việc thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp gồm có thông báo của việc thay đổi đối với số hộ chiếu của người được đại diện pháp luật và các giấy tờ như sau:

+ Tên, họ, CMND hay Hộ chiếu hay các chứng thực về cá nhân hợp pháp khác dựa vào Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ở Điều số 10 đã quy định và chữ ký của người được đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

+ Mã số, tên của công ty, MST hay số Giấy CN đăng ký kinh doanh (với trường hợp khi công ty chưa có MST, mã số của doanh nghiệp).

_ Cụ thể là những giấy tờ dựa vào Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ở Điều số 10 đã quy định đối với những giấy tờ chứng thực về cá nhân có nằm trong hồ sơ về đăng ký doanh nghiệp gồm có nội dung sau:

+ Với người nước ngoài gồm: Hộ chiếu của nước ngoài hay các giấy tờ chứng thực có giá trị để thay thế cho hộ chiếu nước ngoài mà còn hiệu lực.

+ Với công dân VN gồm: Hộ chiếu hay CMND hay Thẻ căn cước của công dân Việt Nam mà còn có hiệu lực.

Doanh nghiệp cần tiến hành nộp hồ sơ trong việc thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký kinh doanh ở nơi mà công ty đặt làm trụ sở chính.

III/ Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan đăng ký kinh doanh dựa vào Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ở Điều số 13 đã quy định gồm:

_ Cơ quan đăng ký kinh doanh mà được tổ chức ở thành phố, tỉnh trực thuộc tại Trung ương (còn gọi là cấp tỉnh) và ở huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (còn gọi là cấp huyện) sẽ gồm có:

+ Tại cấp tỉnh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH và Đầu tư (hay còn gọi là Phòng Đăng ký kinh doanh) có thể thực hiện tổ chức những điểm tiếp nhận về hồ sơ và tiến hành trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh ở những địa điểm khác nhau trong địa bàn thuộc cấp tỉnh.

Thành phố HCM và Hà Nội có thể được thành lập thêm 01 hay 02 Phòng Đăng ký kinh doanh và sẽ được đánh theo số thứ tự. Đối với việc thực hiện thành lập thêm về Phòng Đăng ký kinh doanh được quyết định từ UBND thành phố khi đã thống nhất với Bộ KH và Đầu tư.

+ Tại cấp huyện thì Phòng KH – Tài chính thuộc UBND cấp huyện tiến hành nhiệm vụ về đăng ký hộ kinh doanh dựa vào quy định ở Điều số 15 theo Nghị định này (còn gọi là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).

_ Đối với cơ quan đăng ký kinh doanh cần có con dấu và tài khoản riêng.

_ Dựa vào Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ở điều số 31 tại khoản 01 đã quy định thông tin nội dung về đăng ký doanh nghiệp trong việc cần gửi hồ sơ cho ban quản lý của khu CN tỉnh hay không được cung cấp gồm nội dung sau:

+ Thời gian trong vòng 05 ngày làm việc tính từ ngày được cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp hay thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện gửi thông tin về đăng ký doanh nghiệp và thông tin thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp đó đến cơ quan thống kê, cơ quan thuế, cơ quan BHXH, cơ quan quản lý về lao động. Những cơ quan khi sử dụng các thông tin về việc đăng ký doanh nghiệp được cấp bởi Phòng Đăng ký kinh doanh thì sẽ không được phép yêu cầu công ty cung cấp những thông tin đã được gửi từ Phòng Đăng ký kinh doanh.

+ Vì thế khi đã được nhận hồ sơ thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện gửi thông tin việc thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp đến các cơ quan của nhà nước có liên quan và những cơ quan đó sẽ không được phép yêu cầu công ty cung cấp những thông tin đã được gửi từ Phòng Đăng ký kinh doanh.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}