Thay đổi tên viết tắt của công ty bằng cách nào?

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi tên viết tắt của công ty bằng cách nào?

Hiện nay, trong suốt quá trình công ty hoạt động, thì sẽ có nhu cầu thay đổi chủ sở hữu, tên của công ty hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh nhằm phù hợp hơn đối với thương hiệu của doanh nghiệp hay bởi vì những mục đích khác nhau mà công ty sẽ có thể cần phải thực hiện thay đổi tên viết tắt của mình. Trước hết là cần phải xác định được tên viết tắt mà công ty dự định thực hiện thay đổi rồi sau đó thực hiện tra cứu đối với đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin QG với mục đích là để được biết tên viết tắt của công ty có được chấp thuận hay là không.

I/ Quy định đối với tên viết tắt của công ty:

_ Dựa vào Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ở Điều số 14 về việc đăng ký doanh nghiệp đã quy định như sau: nội dung của những điều bị cấm trong việc đặt tên của công ty đó là không được phép thực hiện đặt tên bị trùng hay đặt tên gây ra sự nhầm lẫn đối với tên của các công ty khác mà đã được đăng ký thuộc phạm vi trên toàn quốc, ngoại trừ trường hợp khi các công ty mà có Giấy CN đăng ký doanh nghiệp đã bị thu hồi, những công ty mà đã bị giải thể.

_ Ở Điều số 15 tại Khoản 02 đã quy đinh về những trường hợp như sau sẽ được xem là đặt tên gây ra sự nhầm lẫn đối với tên của những công ty khác gồm:

+ Trường hợp khi tên của công ty được viết bằng tiếng Việt khi thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà chỉ có khác với tên của công ty khác đã được đăng ký bằng các ký tự như là: chữ “và”, “-”, “&”.

+ Trường hợp khi tên của công ty được viết bằng tiếng Việt khi thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà được đọc nghe giống như là tên của công ty khác đã được đăng ký.

+ Trường hợp khi tên của công ty được viết bằng tiếng nước ngoài khi thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà bị trùng đối với tên được viết bằng tiếng nước ngoài của công ty khác mà đã được đăng ký.

+ Trường hợp khi tên viết tắt của công ty thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà bị trùng đối với tên viết tắt của công ty khác mà đã được đăng ký.

+ Trường hợp khi tên riêng của công ty thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà khác so với tên riêng của công ty đã được đăng ký bởi chữ “mới” ở ngay sau hay chữ “tân” ở ngay trước tên của công ty đã được đăng ký.

+ Trường hợp khi tên riêng của công ty thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà khác so với tên riêng của công ty đã được đăng ký bởi 01 hay 01 số các số thứ tự, chữ số tự nhiên hay 01 số các chữ cái của tiếng Việt như là: A, B, C, … ở ngay vị trí sau tên riêng của công ty đó, ngoại trừ trong trường hợp khi công ty mà thực hiện yêu cầu việc đăng ký cũng chính là công ty con của công ty đã được đăng ký.

+ Trường hợp khi tên riêng của công ty bị trùng đối với tên riêng của công ty khác đã được đăng ký.

+ Trường hợp khi tên riêng của công ty thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà chỉ có khác so với tên riêng của công ty đã được đăng ký bởi những chữ như là: “miền Nam”, “miền Bắc”, “miền Đông”, “miền Tây”, “miền Trung” hay những chữ mà có ý nghĩa tương đương. Ngoại trừ trong trường hợp khi công ty mà thực hiện yêu cầu việc đăng ký cũng chính là công ty con của công ty đã được đăng ký.

Do đó với trường hợp khi tên viết tắt của công ty thực hiện yêu cầu việc đăng ký mà bị trùng đối với tên viết tắt của công ty khác đã được đăng ký thì sẽ được xem là gây ra sự nhầm lẫn so với tên của những công ty khác, cũng vì vậy nếu như tên viết tắt của công ty mà bị trùng thì các chuyên viên sẽ không có tiến hành giải quyết về việc đăng ký kinh doanh cho công ty.

II/ Thủ tục tiến hành thay đổi tên viết tắt của công ty như sau:

_ Chuẩn bị hồ sơ thực hiện đổi tên viết tắt của công ty gồm các thành phần sau:

+ Bản sao được hợp lệ của biên bản cuộc họp trong việc thực hiện đổi tên viết tắt, cụ thể là: biên bản cuộc họp từ những thành viên hợp danh trong Công ty hợp danh, biên bản cuộc họp từ HĐ thành viên trong công ty TNHH 02 thành viên trở lên, biên bản cuộc họp từ Đại HĐ cổ đông trong công ty Cổ phần.

+ Bản thông báo của việc thay đổi nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp bao gồm nội dung của việc công ty đổi tên viết tắt.

+ Giấy tờ đề nghị tiến hành công bố về nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp.

+ Giấy tờ ủy quyền, Giấy giới thiệu (nếu có).

+ Bản quyết định của việc đổi tên của công ty từ HĐ thành viên, Đại HĐ cổ đông, những thành viên hợp danh, chủ sở hữu của công ty với trường hợp là công ty TNHH MTV.

_ Về thời gian quy định để hoàn tất các thủ tục thực hiện đổi tên viết tắt của công ty là từ 3 đến 5 ngày làm việc.

_ Công ty cần tiến hành công bố nội dung thông tin của việc thay đổi khi đăng ký doanh nghiệp ở thời diểm khi công ty đã được cấp mới về Giấy CN đăng ký doanh nghiệp, nội dung thông tin mới của việc đăng ký doanh nghiệp sẽ được tiến hành công bố về việc đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin QG trong vòng là 30 ngày.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua