Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Thay đổi giám đốc công ty cổ phần mới nhất.

Giám Đốc sẽ là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành về mọi hoạt động trong kinh doanh của công ty/doanh nghiệp cổ phần. Trên thực tế sẽ có nhiều lí do mà công ty/doanh nghiệp phải thay đổi người đảm nhiệm vị trí Giám đốc và có rất nhiều người đang băn khoăn việc liệu có nhất thiết tiến hành thủ tục thông báo khi thay đổi giám đốc của công ty/doanh nghiệp hay là không. Sau đây đê giải đáp về vấn đề này Công Ty Nam Việt Luật chúng tôi sẽ nêu rõ về vấn đề này để khách hàng tham khảo nhé !

Trong việc thay đổi vị trí Giám đốc của công ty/doanh nghiệp cổ phần, bao gồm 2 trường hợp được nêu ra như sau:

** Nếu Giám đốc của công ty/doanh nghiệp cổ phần đồng thời cũng là người đứng ra đại diện pháp luật cho công ty/doanh nghiệp thì trong việc thay đổi vị trí Giám đốc phải thực hiện thông qua các cuộc họp đại HĐ Cổ đông và tiến hành các thủ tục thông báo đến phòng ĐK kinh doanh của Sở KH và đầu tư ở nơi mà công ty/doanh nghiệp đăng ký địa chỉ hoạt động kinh doanh.

** Nếu Giám đốc của công ty/doanh nghiệp cổ phần không phải đồng thời là người đứng ra đại diện pháp luật cho công ty/doanh nghiệp cổ phần thì khi tiến hành việc bãi nhiễm, miễn nhiễm, bổ nhiệm hoặc kết thúc chấm dứt hợp đống với vị trí Giám đốc thì quyền quyết định sẽ thuộc về Hội đồng quản trị (nội dung Luật công ty/doanh nghiệp-Điều số 149)

Nội dung của luật công ty/doanh nghiệp năm 2014 căn cứ theo điều số 144, các điều kiện để thông qua nghị quyết đó là:

‘’1/ Nếu được tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đạt diện đạt tỉ lệ ít nhất là 65% trên tổng số phiếu được biểu quyết của tát cả các cổ đông tham gia họp đồng ý tán thành thì nghị quyết với những nội dung sau sẽ được thông qua (tỉ lệ cụ thể sẽ do điều lệ của công ty/doanh nghiệp quy định):

a/ Tài sản hoặc các dự án đầu tư có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% trên tổng giá trị của tài sản được ghi nhận trong các báo cáo về tài chính gần nhất của công ty/doanh nghiệp hay giá trị, tỉ lệ khác nhỏ hơn do điều lệ của công ty/doanh nghiệp đã quy định.

b/ Khi thay đổi về lĩnh vực, ngành nghề hoạt động kinh doanh

c/ Các loại cổ phần và tổng tất cả số cổ phần theo từng loại.

d/ Khi công ty/doanh nghiệp giải thể, tổ chức lại.

e/ Khi thay đổi các cơ cấu về tổ chức quản lý trong công ty/doanh nghiệp.

f/ Những vấn đề khác do Điều lệ của công ty/doanh nghiệp quy định.’’

Vì thế khi thay đổi Giám đốc và đồng thời cũng là người đứng ra đại diện pháp luật cho công ty/doanh nghiệp là thuộc trường hợp thay đổi về cơ cấu của tổ chức quản lý công ty/doanh nghiệp và cần ít nhất đạt được tỉ lệ là 65% trên tổng số phiếu được biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự họp và tán thành để cho nghị quyết được thông qua. Ngoài ra nếu như tổng số phiếu được biểu quyết của 02 cổ đông sáng lập có tỉ lệ lớn hơn 65% thì Nghị quyết trong việc thay đổi Giám đốc của công ty/doanh nghiệp sẽ hoàn toàn được thông qua ngay cả khi các cổ đông sáng lập còn lại có bỏ phiếu không tán thành hay tán thành.

Sau đó Đại hội đồng cổ đông sẽ đưa ra quyết định miễn nhiễm, bãi nhiễm, chấm dứt kết thúc hợp đồng với vị trí Giám đốc đồng thời cũng là người đứng ra đại diện pháp luật cũ của công ty/doanh nghiệp và bên cạnh đó cũng sẽ bổ nhiệm vị trí Giám đốc đồng thời cũng là người đứng ra đại diện pháp luật mới của công ty/doanh nghiệp.

Tiếp theo công ty/doanh nghiệp sẽ bắt đầu tiến hành các thủ tục để thông báo đến phòng ĐK kinh doanh về sự thay đổi người đứng ra đại diện pháp luật của công ty/doanh nghiệp. Nội dung theo luật tại điều số 43 của nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì hồ sơ thông báo sự thay đổi về người đứng ra đại diện pháp luật gồm có các giấy tờ như sau:

a/ Bản sao phải hợp lệ và nội dung quyết định của biên bản họp trong đại hội đồng cổ đong đối với công ty/doanh nghiệp cổ phần trong việc thay đổi người đứng ra đại diện pháp luật, nếu như việc thay đổi người đại diện đó làm thay đổi về nội dung trong Điều lệ của công ty/doanh nghiệp thì các biên bản họp, quyết định cần phải ghi rõ về các nội dung đã được sửa đổi trong Điều lệ của công ty/doanh nghiệp.

b/ Các bản sao phải hợp lệ của các giấy tờ chừng thực về cá nhân của người thay thế đứng ra đại diện pháp luật, người bổ sung của công ty/doanh nghiệp.

c/ Cần có thông báo thay đổi về người đứng ra đại diện pháp luật.

Phòng ĐK kinh doanh sẽ tiến hành trao giấy biên nhận và sẽ kiểm tra về tính hợp lệ của các hồ và tiến hành cấp giấy CN đăng ký của công ty/doanh nghiệp sau khi nhận được thông báo thay đổi về người đứng ra đại diện pháp luật.