Thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan thuế mới nhất.

Công ty Nam Việt Luật xin hướng dẫn về những thủ tục cần làm khi công ty/doanh nghiệp muốn thay đổi địa chỉ của mình với cơ quan của thuế.

I/ Địa điểm, thời hạn, trách nhiệm khi nộp hồ sơ để thay đổi về thông tin để ĐK thuế:

Trong luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 tại điều số 12, 13 của thông tư số 95-2016/TT-BTC và điều số 27:

Nếu có sự thay đổi về thông tin của hồ sơ đã nộp để ĐK thuế thì người đi nộp thuế cần phải tiến hành thông báo đến cơ quan với thời gian là trong 10 ngày làm việc, tính từ ngày thông tin có sự thay đổi. Chi tiết về hai trường hợp cụ thể sau:

1/ Khi việc thay đổi các thông tin về ĐK thuế làm cơ quan của thuế thay đổi:

Khi doanh nghiệp/công ty, tổ chức (kể cả là đơn vị/cơ quan trực thuộc), cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình là người đi nộp thuế có sự thay đổi về địa chỉ của trụ sở mà làm cho cơ quan của thuế quản lý thay đổi.

Những trường hợp khi thay đổi thông tin về ĐK thuế làm cho cơ quan của thuế quản lý thay đổi như:

** Công ty/doanh nghiệp,hộ gia đình, tổ chức kinh tế, nhóm cá nhân, cá nhân hoạt động kinh doanh, tổ chức khác được quản lý bởi Chi cục của Thuế thay đổi về địa chỉ của trụ sở ở trong cùng khu vực thành phố, tỉnh trực thuộc của Trung ương mà khác thành phố, huyện, quận trực thuộc của tỉnh.

a/ Ở cơ quan của thuế khi người đi nộp thuế đã chuyển đến:

** Với các hộ gia đình, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, tổ chức khác thì ội dung hồ sơ gốm có:

_ Bản sao không cần phải công chứng của giấy CN đăng ký hộ kinh doanh (Với các cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, hộ gia đình thì cần phải thực hiện việc ĐK kinh doanh theo đúng quy định) hay của giấy phép hoạt động và thành lập hay các giấy phép tương đương khác được cấp theo địa chỉ mới từ cơ quan có thẩm quyền.

_ Nội dung thông báo của người đi nộp thuế khi chuyển đổi địa điểm dựa vào mẫu 09MST được ban hành và kèm theo nội dung của Thông tư bởi cơ quan của thuế ở địa điểm người nộp chuyển đi được cấp.

** Với các công ty/doanh nghiệp:

Công ty/doanh nghiệp cần phải thực hiện việc đăng ký ở phòng ĐK kinh doanh thược sở KH và đầu tư.

b/ Ở cơ quan của thuế khi người đi nộp thuế đã chuyển đi:

** Với các cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, hộ gia đình thì nội dung hồ sơ gồm có:

_ Bản sao không cần phải công chứng của CMND hay thẻ căn cước của công dân mà còn hiệu lực (với cá nhân có quốc tịch là người Việt Nam), của hộ chiếu mà còn hiệu lực (với cá nhân là người mang quốc tịch là người nước ngoài và người Việt sống ở nước ngoài) khi giấy tờ có sự thay đổi về thông tin ĐK thuế.

_ Bản sao không cần phải công chứng của giấy CN đăng ký hộ kinh doanh khi nội dung giấy CN ĐK thuế  hay thông báo MST (nếu có) thay đổi về thông tin của ĐK thuế.

_ Nội dung tờ khai về điều chỉnh thông tin của ĐK thuế theo mẫu 08/MST được ban hành và kèm theo nội dung Thông tư này.

** Với các tổ chức hoạt động kinh tế, các tổ chức khác thì nội dung hồ sơ gồm có:

_ Bản sao không cần chứng thực của giấy phép hoạt động và thành lập hay nội dung của quyết định thành lập, giấy CN đăng ký về hoạt động của đơn vị/cơ quan trực thuộc hoặc các giấy phép tương đương khác được cấp theo địa chỉ mới từ cơ quan thẩm quyền.

_Nội dung của tờ khai về điều chỉnh thông tin ĐK thuế dựa vào mẫu 08-MST được ban hành và kèm theo nội dung thông tư này.

** Với các công ty/doanh nghiệp:

Nội dung của tờ khai về điều chỉnh thông tin ĐK thuế dựa theo mẫu 08-MST được ban hành và kèm theo nội dung Thông tư số 95.

Chú ý: Với trường hợp khi người đi nộp thuế thay đổi về địa chỉ của trụ sở hoạt động kinh doanh mà làm cơ quan của thuế quản lý thay đổi thì cần phải hoàn thành các nghĩa vụ về thếu trước khi tiến hành việc thay đổi.

2/ Khi việc thay đổi về thông tin ĐK thuế mà không làm cơ quan của thuế thay đổi:

Khi người đi nộp thuế là các hộ gia đình, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, các nhân khác và tổ chức khác thay đổi về thông tin ĐK thuế mà không làm cơ quan thế quản lý thay đổi.

Những trường hợp thay đổi về thông tin ĐK thuế mà không làm cơ quan thuể quản lý thay đổi:

** Các hộ gia đình, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, tổ chức khác do sự thay đổi về địa chỉ của trụ sở thuộc Chi cục của Thuế quản lý trong khu vực cùng thành phố, huyện, quận trực thuộc của tỉnh.

** Các tổ chức kinh tế và tổ chức khác do sự thay đổi về địa chỉ của trụ sở thuộc Chi cục của Thuế quản lý trong khu vực cùng thành phố, tỉnh trực thuộc của Trung ương.

** Các hộ gia đình, tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, tổ chức khác khi thay đổi thông tin ĐK thuế ngoại trừ thông tin về địa chỉ của sở.

Nội dung hồ sơ khi nộp đến cơ quan của thuế quản lý gồm có:

** Với người đi nộp thuế là các cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân, hộ gia đình (khi đăng ký trực tiếp đến cơ quan của thuế về trong việc thay đổi thông tin về ĐK thuế) thì hồ sơ sẽ có:

_ Bản sao không cần chứng thực của hộ chiếu vẫn còn hiệu lực (với cá nhân mang quốc tịch là người nước ngoài và người Việt sống ở nước ngoài), của CMND hay thẻ căn cước của công dân vẫn còn hiệu lực (với cá nhân mang quốc tịch là người Việt Nam) khi thông tin về ĐK thuế của giấy tờ thay đổi.

_ Bản sao không cần công chứng của giấy CN đăng ký hộ kinh doanh khi có sư thay đổi về thông tin ĐK thuế ở trên giấy CN đăng ký hộ kinh doanh.

_ Nội dung của tờ khai về điều chỉnh thông tin ĐK thuế của mẫu 08-MST được ban hành và kèm theo nội dung Thông tư này.

** Với người đi nộp thuế là các tổ chức kinh tế hay các tổ chức khác (bao gồm đơn vị/cơ quan trực thuộc) thì hồ sơ sẽ có:

_ Bản sao không cần chứng thực của giấy phép hoạt động và thành lập, nội dung quyết định thành lập hoặc nội dung giấy CN đăng ký hoạt động của đơn vị/cơ quan trực thuộc hay các giấy phép tương đương khác được cấp bởi cơ quan thẩm quyền khi có sự thay đổi về thông tin ĐK thuế ở trên những Giất tờ này.

_ Nội dung về tờ khai điều chỉnh thông tin ĐK thuế của mẫu số 08-MST được ban hành và kèm theo nội dung Thông tư số 95.

Nội dung hồ sơ khi nộp đến phòng ĐK kinh doanh gồm có:

_ Nội dung về quyết định bằng bản sao của biên bản họp và văn bản của HĐ thành viên trong việc thay đổi về nội dung đăng ký của công ty/doanh nghiệp.

_ Bản chính của giấy phép ĐK kinh doanh.

_ Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký công ty/doanh nghiệp dựa theo mẫu số i-24 thuộc mẫu phụ lục số ii-1 (Theo mỗi trường hợp thay đổi mà cần áp dụng những mẫu khác nhau như: phụ lục ii-6, ii-5, ii-2, ii-1)

Lưu ý: Nội dung chi tiết trong hồ sơ nộp đến phòng ĐK kinh doanh thì các khách hàng cần liên hệ đến Phòng ĐK kinh doanh quản lý công ty/doanh nghiệp hay truy cập tại website dangkykinhdoanh thuộc phòng ĐK kinh doanh quản lý DN để cập nhật thêm thông tin.

3/ Khi thay đổi thông tin về ĐK thuế với các nhà đầu tư trong việc chuyển nhượng lại quyền lợi khi tham gia hợp đồng dầu khí, chuyển nhượng lại phần vốn góp của tổ chức hoạt động kinh tế thì hồ sơ sẽ có:

Nội dung về tờ khai điều chỉnh thông tin ĐK thuế dựa theo mẫu 08-MST được ban hành và kèm theo nội dung Thông tư số 95.

II/ Tiến hành xử lý về hóa đơn đã đặt mua hoặc in:

** Khi các khách hàng muốn tiếp tục việc sử dụng hóa đơn cần phải thực hiện thông báo đến cơ quan của thuế.

** Trường hợp không muốn sử dụng tiếp các hóa đơn đã đặt mua hoặc in trước đó, các khách hàng có thể hủy.

III/ Đối với con dấu:

Cần tiến hành làm các thủ tục về thay đổi mẫu con dấu, có thể liên hệ đến cơ quan Công an để biết thêm chi tiết về những thủ tục và các biểu mẫu cần thiết.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]