• Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký công ty cổ phần

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Khi đăng ký thành lập công ty chúng ta phải đăng lý số vốn điều lệ ban đầu của công ty. Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá các loại cổ phần đã bán. Cho nên đối với công ty cổ phần thì vốn điều lệ đăng ký lúc đầu khi thành lập phải dựa trên số cổ phần mà các cổ đông sáng lập đăng ký mua lúc đầu. Vốn điều lệ công ty phải đảm bảo được góp đầy đủ theo quy định. Vấn đề này rất quan trọng khi công ty có đủ vốn thì mới đảm bảo hoạt động kinh doanh sản xuất tiến hành thuận lợi, nhanh chóng đem lợi hiệu quả. Vì vậy các cổ đông phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập công ty cổ phần theo đúng quy định.Vậy việc thanh toán cổ phần mà cổ đông sáng lập đã đăng ký mua được quy định cụ thể như thế nào? Nếu cổ đông sáng lập không thực hiện đúng, đầy đủ việc thanh toán cổ phần thì xử lý như thế nào? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết.

  I/ Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua – Quy định chi tiết

  Đối với vấn đề thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký công ty cổ phần, Điều 112, Luật doanh nghiệp 2014 quy định chi tiết như sau:

  Điều 112. Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp

  1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

  2. Trong thời hạn từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua quy định tại khoản 1 Điều này, số phiếu biểu quyết của các cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông đã được đăng ký mua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

  3. Nếu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

  a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

  b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

  c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

  d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.

  4. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt hại phát sinh do không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 3 Điều này.

  Thanh toán cổ phần

  Thanh toán cổ phần cần thực hiện theo quy định của pháp luật.

  >>> TỔNG KẾT: 

  – Theo như quy định ở trên cổ đông sáng lập phải thanh toán trong vòng 90 ngày sau khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  – Quyền lọi của các cổ đông như quyền biểu quyết, nhận lợi tức, các quyền lợi khác sẽ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần mà cổ đông sở hữu. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có có số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đã đăng ký mua.

  – Nếu sau 90 kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà cổ đông chưa thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số cổ phần đăng ký mua thì xử lý như sau :

  + Trường hợp chưa thanh toán số cổ phần đăng ký mua thì cổ đông không còn là cổ đông công ty nữa, đồng nhĩa với việc cổ đông đó không có quyền lợi gì trong công ty hết, không có quyền chuyển nhượng số cổ phần chưa thanh toán đó cho người khác . Số cổ phần chưa thanh toán được xem là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị có quyền chào bán.

  + Trường hợp thanh toán không đầy đủ thì cổ đông có quyền lợi, số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đã thanh toán. Còn số cổ phần còn lại chưa thanh toán thì cổ đông không có quyền chuyển nhượng cho người khác, số cổ phần này xem như là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị có quyền chào bán.

  – Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn cổ đông phải thanh toán bằng cách thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh.

  – Cổ đông phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn thanh toán nếu cổ đông không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ.

  II/ Nhận tư vấn chi tiết hơn từ Nam Việt Luật

  Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về vấn đề thanh toán cổ phần công ty đã mua thì có thể liên hệ đến Nam Việt Luật để nhận tư vấn chi tiết hơn. Nam Việt Luật cam kết:

  – Tư vấn miễn phí,  Hướng dẫn chi tiết về những vấn đề liên quan cho khách hàng có nhu cầu tìm hiểu.

  – Đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn của Nam Việt Luật sẽ tư vấn chi tiết nhất mọi vấn đề được quy định cần thiết cho khách hàng.

  – Hơn nữa, Nam Việt Luật còn tư vấn tất cả những thủ tục, hồ sơ để tiến hành mua lại hoặc chuyển nhượng cổ phần trong công ty nếu doanh nghiệp có nhu cầu.

  Nam Việt Luật là địa chỉ tư vấn Luật doanh nghiệp uy tín, chuyên nghiệp. Vì vậy, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay nhé!

Thông báo
Gọi điện thoại