• Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Bộ phận nào trong công ty có thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường? Người triệu tập hội đồng cổ đông cần phải chuẩn bị những gì? Cổ đông nào có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên một cách chi tiết.

  I/ Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và những vấn đề liên quan

  Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần. Khi muốn quyết định các vấn đề quan trọng của công ty thì phải biểu quyết và được thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Muốn tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trước tiên phải triệu tập họp và bộ phận quản lý trong cơ cấu tổ chức công ty có thẩm quyền triệu tập cuộc họp thực hiện điều này. Cụ thể, đối với vấn đề thẩm quyền triệu tập họp Đại họi đồng cổ đông Điều 136 của Luật doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể như sau:

  Điều 136. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

  1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.

  2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

  Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

  a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

  b) Báo cáo tài chính hằng năm;

  c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

  d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

  e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

  g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

  3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

  a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

  b) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

  c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này;

  d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

  đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  4. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại theo quy định tại điểm b hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.

  Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

  5. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này.

  Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

  6. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này.

  7. Người triệu tập phải thực hiện các công việc sau đây để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:

  a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;

  b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

  c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

  d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

  đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

  e) Xác định thời gian và địa điểm họp;

  g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này;

  h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

  8. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại các khoản 4, 5 và 6 của Điều này sẽ được công ty hoàn lại.

  >>> Như vậy :

  – Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên một năm một lần chậm nhất là 4 tháng sau khi kết thúc năm tài chính, hoặc chậm nhất tối thiểu 6 tháng nếu Điều lệ công ty quy định. Đại hội cổ đông cũng có thể họp bất thường nếu xảy ra trường hợp trong Khoản 3 Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 như trên.

  – Hội đồng quản trị là bộ phận đầu tiên trong cơ cấu tổ chức quản lý công ty có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật; theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp 2014; theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

  – Nếu trong các trường hợp trên mà Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thì Ban kiểm soát thay thế triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Nếu tiếp tục Ban kiểm soát không triệu tập thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp 2014 thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. 

  Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

  Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

  II/ Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

  Đại hội đồng cổ đồng gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất trong công ty cổ phần. Mọi vấn đề quan trọng trong công ty cổ phần đều phải được thông qua Đại hội đồng cổ đông, khi đa số cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý thì mới được. Để hiểu rõ về danh sách cổ đồng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thì cần căn cứ vào Điều 137, Luật doanh nghiệp 2014. Cu thể như sau:

  Điều 137. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

  1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.

  2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

  3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông tin số đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

  III/ Quy định liên quan đến việc triệu tập, mời họp đại hội cổ đông trong công ty

  Bên cạnh những thẩm quyền liên quan đến triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thì khi mời họp hội đồng cổ đông, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định tại điều 139, Luật doanh nghiệp 2014. Cụ thể như sau:

  Điều 139. Mời họp Đại hội đồng cổ đông

  1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

  2. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương, khi xét thấy cần thiết theo quy định của Điều lệ công ty.

  3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:

  a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

  b) Phiếu biểu quyết;

  c) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.

  4. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời hợp quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.

  Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi về thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông cũng như những quy định liên quan sẽ hữu ích với doanh nghiệp. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ đến Nam Việt Luật để được tư vấn chi tiết hơn.

Thông báo
Gọi điện thoại