• Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần theo quy định mới nhất.

  • Tin tức
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Vốn điều lệ của công ty cổ phần không những đại diện đối với tính trách nhiệm về tài sản một cách hữu hạn mà còn trên hết là công ty cổ phần có các khả năng để thực hiện huy động về nguồn vốn khổng lồ của mình nhằm tăng về quy mô hoạt động kinh doanh trên thị trường. Chính vì thế mà việc thực hiện tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần cũng là 01 trong các vấn đề quan trọng, phức tạp và đặc trưng nhất đối với công ty cổ phần. Để giúp các khách hàng có cái nhìn một cách khái quát nhất đối với việc thực hiện tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần thì Công ty Nam Việt Luật sẽ tư vấn những nội dung có liên quan một cách cụ thể để các khách hàng tham khảo như sau:

  I/ Vốn điều lệ của công ty cổ phần là gì ?

  _ Vốn điều lệ của công ty cổ phần chính là tổng giá trị về các mệnh giá của cổ phần mà đã được bán hay đã được tiến hành đăng ký mua trong khi thực hiện thành lập công ty.

  _ Về công ty cổ phần cũng chính là tổ chức mà có các tư cách về pháp nhân kể từ ngày đã được cấp về giấy CN đăng ký kinh doanh, đồng thời cũng sẽ chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ và các nghĩa về vụ tài sản ở trong phạm vi của số vốn đã được góp vào công ty.

  II/ Trình tự thực hiện tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần theo thứ tự như sau:

  1/ Công ty chuẩn phải bị bộ hồ sơ và các giấy tờ dựa vào quy định theo pháp luật:

  _ Thực hiện nộp hồ sơ ở Phòng ĐK kinh doanh thuộc Sở KH và đầu tư tại nơi mà đã được cấp về Giấy CN đăng ký kinh doanh cho công ty, thành phần hồ sơ bao gồm:

  + Bản quyết định của việc thực hiện tăng vốn điều lệ từ Đại HĐ cổ đông và phải được Chủ tịch HĐ quản trị thực hiện ký.

  + Bản thông báo của việc tăng vốn điều lệ và phải được người đại diện pháp luật thực hiện ký.

  + Bản chính của Giấy CN Đăng ký kinh doanh hay bản chính của Giấy đăng ký thuế và CN đăng ký kinh doanh.

  + Bản chính của Giấy CN đăng ký thuế và bản sao của Giấy CN đăng ký kinh doanh hay bản sao của giấy đăng ký thuế và CN đăng ký kinh doanh.

  + Biên bản cuộc họp đối với việc thực hiện tăng vốn điều lệ từ Đại HĐ cổ đông và phải được thư ký và chủ tọa cuộc họp thực hiện ký hay được những cổ đông tham dự cuộc họp thực hiện ký và phải có thực hiện đóng dấu treo của doanh nghiệp.

  _ Trong trường hợp khi Đại HĐ cổ đông đã thông qua về việc thực hiện phát hành các cổ phần để chào bán nhằm tăng vốn điều lệ, bên cạnh đó khi giao cho HĐ quản trị tiến hành thủ tục để đăng ký việc tăng vốn điều lệ khi đã kết thúc xong mỗi đợt cổ phần được chào bán thì cần phải kèm theo bản thông báo của việc thay đổi mức vốn điều lệ, thành phần bộ hồ sơ để đăng ký việc tăng vốn điều lệ cần phải có những giấy tờ sau:

  + Bản quyết định, bản sao phải hợp lệ của biên bản cuộc họp từ HĐ quản trị trong công ty cổ phần đối với việc đăng ký thực hiện tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp khi đã kết thúc xong mỗi đợt cổ phần được chào bán.

  + Bản quyết định, bản sao phải hợp lệ của biên bản cuộc họp từ Đại HĐ cổ đông đối với việc thực hiện phát hành các cổ phần để chào bán nhằm tăng vốn điều lệ, nội dung trong đó phải nêu rõ về số lượng của các cổ phần trong việc chào bán, sau đó giao cho HĐ quản trị tiến hành thủ tục để đăng ký việc tăng vốn điều lệ khi đã kết thúc xong mỗi đợt cổ phần được chào bán.

  2/ Phòng ĐK kinh doanh thuộc Sở KH và đầu tư sẽ tiếp nhận, sau đó sẽ kiểm tra về tính hợp lệ, đầy đủ đối với những giấy tờ trong bộ hồ sơ:

  _ Với trường hợp khi hồ sơ mà chưa được đầy đủ thì sẽ hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện bổ sung, hoàn thiện về bộ hồ sơ.

  _ Với trường hợp mà hồ sơ đã đầy đủ các giấy tờ thì sẽ được cấp Giấy biên nhận của hồ sơ.

  3Công ty đi tới Sở KH và đầu tư dựa vào thời hạn đã được hẹn trước để được nhận Giấy CN đăng ký kinh doanh và trong đó có nội dung về việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần:

  Thời gian được hẹn để giải quyết bộ hồ sơ là trong vòng 05 ngày làm việc tính từ ngày mà bộ hồ sơ được hợp lệ.

  III/ Những trường hợp cần thực hiện tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần:

  Công ty cổ phần sẽ cần điều chỉnh để tăng vốn điều lệ ở trong những trường hợp như sau:

  _ Khi thực hiện chuyển đổi về trái phiếu mà đã được phát hành chuyển sang cổ phần.

  _ Khi phát hành những cổ phiếu mới nhằm thực hiện huy động thêm về vốn dựa vào quy định theo pháp luật.

  _ Khi kết thúc việc chuyển đổi nguồn thặng dư của vốn nhằm bổ sung việc tăng vốn điều lệ.

  _ Khi phát hành những cổ phiếu mới nhằm tiến hành sáp nhập tất cả doanh nghiệp hay 01 bộ phận khác vào trong công ty.

  _ Khi tiến hành trả cổ tức bằng các cổ phiếu.

Thông báo