• Quyền, Nhiệm vụ và Vai trò của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) - được ví như người "thuyền trưởng" dẫn dắt con thuyền doanh nghiệp vươn xa. Vậy, vai trò, quyền hạn và nhiệm vụ của vị trí then chốt này là gì? Hãy cùng Nam Việt Luật khám phá trong bài viết này!

  Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là gì?

  Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là người đứng đầu HĐQT, đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo và điều hành hoạt động của công ty cổ phần. Chủ tịch HĐQT được bầu bởi các thành viên HĐQT và có trách nhiệm:

  • Lãnh đạo HĐQT: Chủ trì các cuộc họp HĐQT, điều phối hoạt động của HĐQT và đảm bảo HĐQT thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
  • Đại diện cho HĐQT: Phát ngôn, ký kết các văn bản pháp lý và thực hiện các hành vi khác thay mặt HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của HĐQT: Ví dụ như: trình bày báo cáo về hoạt động của HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông, đề xuất các dự án đầu tư, hợp tác,...

  Chủ tịch HĐQT thường là người có uy tín cao, có kinh nghiệm quản lý dày dặn và có tầm nhìn chiến lược. Chủ tịch HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược phát triển của công ty, đảm bảo hoạt động của công ty hiệu quả và bảo vệ lợi ích của cổ đông. 

  Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị?

  Chủ tịch HĐQT đóng vai trò then chốt trong việc định hướng và điều hành hoạt động của công ty. Để đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả, Chủ tịch HĐQT cần gánh vác nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm:

  Lãnh đạo HĐQT

  • Chủ trì các cuộc họp HĐQT, điều phối hoạt động của HĐQT và đảm bảo HĐQT thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
  • Lập và trình HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của công ty, bao gồm: chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, đầu tư, hợp tác, tổ chức bộ máy,...

  Đại diện cho HĐQT

  • Phát ngôn, ký kết các văn bản pháp lý và thực hiện các hành vi khác thay mặt HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
  • Tiếp xúc với các bên liên quan, bao gồm: cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, cơ quan nhà nước,... để đại diện cho lợi ích của công ty.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của HĐQT

  • Trình bày báo cáo về hoạt động của HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông.
  • Đề xuất các dự án đầu tư, hợp tác,...
  • Giải quyết các vấn đề quan trọng phát sinh trong hoạt động của công ty.

  Ngoài những nhiệm vụ chính trên, Chủ tịch HĐQT cũng có thể được giao thực hiện một số nhiệm vụ khác do HĐQT quyết định.

  Quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị?

  Chủ tịch HĐQT là người đứng đầu HĐQT, đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo và điều hành hoạt động của công ty. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Chủ tịch HĐQT có những quyền hạn sau:

  Quyền triệu tập và chủ trì các cuộc họp HĐQT

  • Chủ tịch HĐQT có quyền triệu tập và chủ trì các cuộc họp HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty.
  • Chủ tịch HĐQT có quyền đưa ra các vấn đề để HĐQT thảo luận và quyết định.
  • Chủ tịch HĐQT có quyền ký các biên bản họp HĐQT.

  Quyền đề xuất các vấn đề quan trọng để HĐQT xem xét, quyết định

  • Chủ tịch HĐQT có quyền đề xuất các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty, bao gồm: chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, đầu tư, hợp tác, tổ chức bộ máy,... để HĐQT xem xét, quyết định.
  • Chủ tịch HĐQT có quyền trình bày ý kiến của mình về các vấn đề được đề xuất trước HĐQT.

  Quyền giám sát hoạt động của ban lãnh đạo công ty (Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc)

  • Chủ tịch HĐQT có quyền giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT, các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty của ban lãnh đạo công ty.
  • Chủ tịch HĐQT có quyền yêu cầu ban lãnh đạo công ty báo cáo về tình hình hoạt động của công ty.

  Quyền đại diện cho HĐQT

  • Chủ tịch HĐQT có quyền đại diện cho HĐQT ký kết các văn bản pháp lý và thực hiện các hành vi khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
  • Chủ tịch HĐQT có quyền tiếp xúc với các bên liên quan, bao gồm: cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, cơ quan nhà nước,... để đại diện cho lợi ích của công ty.

  Quyền thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của HĐQT 

  Chủ tịch HĐQT có thể được HĐQT giao thực hiện một số nhiệm vụ khác, bao gồm: trình bày báo cáo về hoạt động của HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông, đề xuất các dự án đầu tư, hợp tác,...

  Cần lưu ý rằng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT không được vượt quá quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Việc thực hiện các quyền hạn của Chủ tịch HĐQT phải tuân thủ nguyên tắc tập thể và đảm bảo sự giám sát của HĐQT.

  Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong các trường hợp đặc biệt

  Bên cạnh những quyền hạn thông thường, Chủ tịch HĐQT cũng có thể được giao một số quyền hạn đặc biệt trong các trường hợp đặc biệt để đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra hiệu quả và bảo vệ lợi ích của cổ đông. Dưới đây là một số trường hợp đặc biệt mà Chủ tịch HĐQT có thể được giao quyền hạn đặc biệt:

  Khi công ty gặp khủng hoảng

  Trong trường hợp công ty gặp khủng hoảng, ví dụ như: khủng hoảng tài chính, khủng hoảng quản trị,... HĐQT có thể giao cho Chủ tịch HĐQT một số quyền hạn đặc biệt để giúp công ty vượt qua khủng hoảng. Các quyền hạn đặc biệt này có thể bao gồm: quyền quyết định một số vấn đề quan trọng của công ty mà không cần thông qua HĐQT, quyền ký kết các hợp đồng quan trọng của công ty mà không cần thông qua HĐQT,...

  Khi cần thực hiện một số hành động quan trọng và khẩn cấp

  Trong một số trường hợp cần thực hiện một số hành động quan trọng và khẩn cấp, ví dụ như: mua lại một công ty khác, ký kết một hợp đồng quan trọng,... HĐQT có thể giao cho Chủ tịch HĐQT quyền quyết định các vấn đề này mà không cần thông qua HĐQT.

  Việc giao quyền hạn đặc biệt cho Chủ tịch HĐQT cần được thực hiện một cách cẩn trọng và đảm bảo Chủ tịch HĐQT có đủ năng lực và phẩm chất để thực hiện tốt các quyền hạn này. HĐQT cũng cần giám sát chặt chẽ việc Chủ tịch HĐQT sử dụng các quyền hạn đặc biệt và yêu cầu Chủ tịch HĐQT báo cáo về việc sử dụng các quyền hạn này trước HĐQT.

  Những thách thức và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị

  Vai trò Chủ tịch HĐQT đóng vai trò then chốt trong việc định hướng và lãnh đạo hoạt động của công ty. Tuy nhiên, đi kèm với vị trí quan trọng này là những thách thức và trách nhiệm to lớn mà Chủ tịch HĐQT phải gánh vác.

  Thách thức

  • Định hướng chiến lược đúng đắn: Chủ tịch HĐQT cần có tầm nhìn chiến lược xa và khả năng phân tích thị trường để đưa ra định hướng phát triển phù hợp cho công ty, đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả trong môi trường kinh doanh đầy biến động.
  • Lãnh đạo HĐQT hiệu quả: Chủ tịch HĐQT cần có khả năng lãnh đạo, điều phối hoạt động của HĐQT, tạo sự đồng thuận giữa các thành viên và thúc đẩy HĐQT thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

  Trách nhiệm

  Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) đảm nhận nhiều trách nhiệm quan trọng, bao gồm trách nhiệm trước pháp luật, trước cổ đông, trước công ty và trước xã hội. Trước pháp luật, Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về các quyết định và hành vi của mình. Đối với cổ đông, Chủ tịch phải bảo vệ lợi ích của họ và đảm bảo hoạt động của công ty mang lại lợi nhuận. Trong công ty, Chủ tịch phải đưa ra quyết định và chiến lược phù hợp để đảm bảo phát triển bền vững. Cuối cùng, trước xã hội, Chủ tịch phải tuân thủ đạo đức kinh doanh và góp phần vào sự phát triển của cộng đồng.

  Qua bài viết này, bạn đã hiểu được vai trò, quyền hạn và trách nhiệm quan trọng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong việc định hướng chiến lược, lãnh đạo hoạt động và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty. Nam Việt Luật với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm, chuyên sâu về lĩnh vực doanh nghiệp, luôn sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn giải đáp các vấn đề liên quan đến Chủ tịch HĐQT, góp phần đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo