Quy định vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất.

I/ Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì?

_ Vốn điều lệ của công ty cổ phần chính là tổng giá trị về mệnh giá của các cổ phần các loại mà đã thực hiện bán. Về vốn điều lệ công ty cổ phần ở thời điểm tiến hành đăng ký việc thành lập công ty cũng chính là tổng giá trị về mệnh giá của cổ phần các loại mà đã được thực hiện đăng ký mua và đã được ghi ở trong Điều lệ của doanh nghiệp.

_ Những cổ phần mà chưa được bán là những cổ phần đều được quyền tiến hành chào bán và chưa có được thực hiện thanh toán. Ở thời điểm tiến hành đăng ký việc thành lập công ty thì những cổ phần mà chưa được bán cũng chính là tổng những cổ phần mà chưa có được thực hiện đăng ký mua từ những cổ đông.

_ Những cổ phần mà được quyền tiến hành chào bán trong công ty cổ phần cũng chính là tổng số những cổ phần các loại sẽ được chào bán nhằm thực hiện huy động vốn theo quyết định từ Đại HĐ cổ đông. Những cổ phần mà được quyền tiến hành chào bán trong công ty cổ phần ở thời điểm tiến hành đăng ký doanh nghiệp chính là tổng số những cổ phần các loại sẽ được công ty tiến hành bán nhằm huy động vốn, kể cả những cổ phần chưa có được thực hiện đăng ký mua và những cổ phần mà đã được thực hiện đăng ký mua.

_ Những cổ phần mà đã được bán cũng chính là những cổ phần sẽ được quyền tiến hành chào bán và đã được những cổ đông thực hiện thanh toán đầy đủ cho doanh nghiệp. Ở thời điểm thực hiện ký bản đăng ký của việc thành lập doanh nghiệp thì những cổ phần đã được bán chính là tổng số những cổ phần các loại mà đã được tiến hành đăng ký mua.

_ Những trường hợp mà doanh nghiệp có thể thực hiện thay đổi mức vốn điều lệ như sau:

+ Khi doanh nghiệp thực hiện  mua lại những cổ phần đã được phát hành dựa vào quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 ở Điều số 129 và Điều số 130.

+ Khi doanh nghiệp thực hiện hoàn trả 01 phần vốn đã được góp cho các cổ đông dựa vào quyết định từ Đại HĐ cổ đông theo tỷ lệ của việc sở hữu về cổ phần đối với cổ đông ở trong doanh nghiệp nếu như doanh nghiệp đã đi vào hoạt động kinh doanh được liên tục trong thời gian là hơn 02 năm, tính từ ngày đã đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện thanh toán đủ những khoản nợ và các nghĩa vụ khác về tài sản khi đã tiến hành hoàn trả xong cho các cổ đông.

II/ Quy định vốn điều lệ công ty cổ phần về thời hạn góp như sau:

_ Trong thời gian quy định từ ngày mà doanh nghiệp được cấp về Giấy CN đăng ký doanh nghiệp cho tới ngày cuối cùng thì cần phải thực hiện thanh toán đầy đủ những cổ phần mà đã tiến hành đăng ký mua theo quy định ở khoản 01 tại Điều này, đối với số phiếu được biểu quyết từ những cổ đông sẽ được tính dựa vào những cổ phần phổ thông mà đã được tiến hành đăng ký mua, ngoại trừ trong trường hợp khi Điều lệ của doanh nghiệp có các quy định khác.

_ Những cổ đông cần phải thực hiện thanh toán đầy đủ những cổ phần mà đã tiến hành đăng ký mua ở trong thời gian quy định là 90 ngày, tính từ ngày đã được cấp về Giấy CN đăng ký doanh nghiệp, ngoại trừ trong trường hợp khi hợp đồng của việc đăng ký mua các cổ phần hay Điều lệ của doanh nghiệp có quy định về 01 thời hạn ngắn hơn khác. HĐ quản trị sẽ phải chịu trách nhiệm việc giám sát và đôn đốc thực hiện thanh toán những cổ phần một cách đầy đủ và đúng thời hạn mà được đăng ký mua từ những cổ đông.

_ Những cổ đông khi chưa thực hiện thanh toán hay chưa có thanh toán đầy đủ những cổ phần mà đã tiến hành đăng ký mua thì sẽ phải chịu các trách nhiệm một cách tương ứng so với tổng các giá trị mệnh giá của các cổ phần đã được đăng ký mua với những nghĩa vụ về tài chính của doanh nghiệp có phát sinh ở trong thời gian được quy định ở khoản 01 tại Điều này.Người được đại diện pháp luật, thành viên của HĐ quản trị đều phải chịu các trách nhiệm liên quan tới những thiệt hại khi phát sinh vì không có thực hiện hay không có thực hiện theo đúng quy định ở khoản 01 và ở khoản 3 điểm d tại Điều này.

_ Sau thời gian quy định ở khoản 01 tại Điều này mà có những cổ đông chỉ có thanh toán được 01 phần hay chưa thực hiện thanh toán số cổ phần mà đã tiến hành đăng ký mua, thì cần phải tiến hành dựa vào quy định như sau:

+ Những cổ đông chỉ có thanh toán 01 phần của số cổ phần đã được đăng ký mua thì sẽ có quyền được nhận lợi tức, biểu quyết và những quyền khác tương đương đối với số cổ phần mà đã được thanh toán, nhưng không được phép chuyển nhượng cho người khác về quyền mua những cổ phần mà chưa được thanh toán.

+ Những cổ đông mà chưa có thực hiện thanh toán những cổ phần đã được đăng ký mua thì tất nhiên sẽ không có còn là cổ đông của doanh nghiệp và sẽ không được phép chuyển nhượng cho người khác về quyền được mua cổ phần đó.

_ Doanh nghiệp cần phải thực hiện đăng ký việc điều chỉnh mức vốn điều lệ sao cho bằng với giá trị về mệnh giá của số cổ phần mà đã được tiến hành thanh toán đầy đủ và thực hiện thay đổi những cổ đông sáng lập ở trong thời gian quy định là 30 ngày, tính từ ngày đã kết thúc thời gian quy định cần phải thực hiện thanh toán đầy đủ những cổ phần mà đã được đăng ký mua dựa vào quy định ở khoản 1 tại Điều này.

_ Những cổ phần chưa được thanh toán thì sẽ được xem như là những cổ phần chưa được bán và HĐ quản trị sẽ được quyền tiến hành bán.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]