• Quy định vốn điều lệ công ty chứng khoán

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   4 /5 của 4 đánh giá

  Công ty chứng khoán là công ty có tư cách pháp nhân hoạt động kinh doanh chứng khoán. Hoạt động của công ty chứng khoán bao gồm tự doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư chứng khoán và dịch vụ tư vấn theo đúng với quy định vốn điều lệ công ty chứng khoán hiện hành. Vậy quy định vốn điều lệ công ty chứng khoán như thế nào? Hãy cùng Nam Việt Luật tìm hiểu nhé!

  Vốn điều lệ công ty chứng khoán

  Theo quy định vốn điều lệ công ty chứng khoán, công ty chứng khoán cần phải có vốn điều lệ là vốn thực góp. Vốn điều lệ công ty chứng khoản tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo đúng quy định của pháp luật tại Điều 18 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Luật chứng khoán;

  Vốn pháp định công ty chứng khoán

  Theo quy định vốn điều lệ công ty chứng khoán, vốn pháp định cho nghiệp vụ kinh doanh công ty chứng khoán, chi nhánh công tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam, công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài là:

  – Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam;

  – Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam;

  – Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam

  – Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam;

  Theo quy định vốn điều lệ công ty chứng khoán, vốn đối với thể nhân và pháp nhân được quy định như sau:

  Cổ đông sáng lập công ty chứng khoán phải nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ thực góp ban đầu, phần vốn góp ban đầu của các cổ đông không được chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày công ty được cấp phép thành lập và hoạt động; trừ những trường hợp chuyển nhượng cho thành viên sáng lập theo quy định của Luật doanh nghiệp.

  Đối với thể nhân góp vốn, thể nhân chỉ được sử dụng vốn của mình để góp vốn, không sử dụng các nguồn vốn uỷ thác đầu tư, nguồn vốn vay, vốn chiếm dụng từ tổ chức tài chính; tín dụng; pháp nhân và thể nhân khác. Thế nhân góp vốn phải có xác nhận của ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam về số tiền bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ hoặc các khoản tương đương tiền khác và các tài liệu chứng minh tài sản của thể nhân có đủ khả năng thực hiện cam kết góp vốn thành lập công ty chứng khoán;

  Đối với pháp nhân góp vốn, quy định vốn điều lệ công ty chứng khoán như sau:

  – Vốn chủ sở hữu khi trừ đi các khoản đầu tư dài hạn luôn luôn phải lớn hơn số vốn góp cam kết

  – Báo cáo tài chính gần nhất phải được kiểm toán độc lập. Chênh lệch giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn tại thời điểm báo cáo tài chính này có kiểm toán tối thiểu bằng số vốn góp.

  Để biết thêm quy định vốn điều lệ công ty chứng khoán, hãy liên hệ với NVL để được tư vấn nhé!

Thông báo
Gọi điện thoại