Quy định góp vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Quy định góp vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

  • 13/06/2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Tăng vốn điều lệ, Thông tin vốn điều lệ, Văn bản pháp luật

Bạn đang có kế hoạch thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên? Bạn không biết quy định góp vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên như thế nào? Đừng bỏ qua bài viết này nhé!

Theo Điều 38 Luật doanh nghiệp thì thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối đa là 50. Các thành viên của công ty TNHH chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn mình đã góp vào công ty.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người cam kết góp vốn vào công ty TNHH phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo đúng quy định.

Quy định về vốn điều lệ thành lập công ty

Sau đây là quy định về vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên:

– Thành viên công ty TNHH 2 thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng loại tài sản góp vốn như đã cam kết. Nếu muốn thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải có sự nhất trí của các thành viên còn lại; công ty TNHH phải thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận thay đổi.

– Nếu tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất, thành viên góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty TNHH 2 thành viên  tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn xác nhận bằng biên bản. Biên bản phải có các nội dung cơ bản sau: tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH; tên và địa chỉ thành viên góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; ngày giao nhận; chữ ký của thành viên góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên.

– Cổ phần, phần vốn góp bằng tài sản không phải là tiền Việt Nam, vàng, ngoại tệ tự do chuyển đổi được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty TNHH.

– Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên phải thông báo bằng văn bản tiến độ góp vốn đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 15 ngày.

– Trường hợp có thành viên không góp đủ, không đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đối với công ty TNHH ; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu phát sinh.

– Trong quá trình hoạt động của công ty TNHH, thành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho người khác theo quy định.

Bạn đã hiểu rõ về vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn? Hãy liên hệ với Nam Việt Luật nếu có bất cứ thắc mắc nào nhé!

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua