• Nghị quyết của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Như bài viết trước công ty Nam Việt Luật đã nói đến vấn đề triệu tập họp Hội đồng thành viênđiều kiện để tiến hành họp Hội đồng thành viên.

  Khi việc triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên đủ điều kiện để có thể tiến hành cuộc họp. Hội đồng thành viên sẽ tiến hành họp thảo luận, đưa ra ý kiến thống nhất về các nội dung họp. Cuối cùng nội dung cuộc họp sẽ được thông qua bằng nghị quyết của Hội đồng thành viên. Nghị quyết được đưa ra thì tất cả thành viên, ban giám đốc và tất cả phòng ban, nhân viên công ty phải chấp hành.

  Vậy nghị quyết Hội đồng thành viên được thông qua như thế nào ? Bằng phương thức nào và phải được bao nhiêu thành viên đồng ý thông qua? Có phải tất cả vấn đề của công ty đều phải bắt buộc thông qua bằng nghị quyết ?

  hoi-dong-thanh-vien-2

  Sau đây là quy định về nghị quyết Hội đồng thành viên theo Điều 60 Luật doanh nghiệp.

  Điều 60. Nghị quyết của Hội đồng thành viên

  1. Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

  2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

  a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luật này;

  b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;

  c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

  đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

  3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

  a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

  b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

  4. Thành viên được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên trong trường hợp sau đây:

  a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

  b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

  c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

  d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

  5. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định

  hoi-dong-thanh-vien-3

  Như vậy nghị quyết sẽ được thông qua bằng cách biểu quyết, bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác nếu Điều lệ công ty quy định.

  Các vấn đề sau đây bắt buộc phải thông qua nghị quyết Hội đồng thành viên gồm: thay đổi, bổ sung Điều lệ công ty; phương hướng phát triển công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; thông qua báo cáo tài chính hằng năm; tổ chức lại hoặc giải thể công ty. Nếu muốn các vấn đề trên không cần thông qua nghị quyết Hội đồng thành viên hoặc muốn thông qua các vấn đề khác  thì phải quy định trong Điều lệ công ty.

  Điều kiện để thông qua nghị quyết là phải được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành. Các bạn lưu ý là phải tính trên số thành viên có mặt biểu quyết trực tiếp hoặc có biểu quyết trong cuộc họp thông qua người ủy quyền, các hình thức khác như thư, fax, thư điện tử ; qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

  Nếu quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; bán tài sản công ty thì số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành. Tài sản bán có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.

  Các bạn nếu có nhu cầu thành lập công ty hay thay đổi giấy phép kinh doanh. Hãy liên hệ với Công ty Nam Việt Luật ngay để có thể nhận được sự trợ giúp tốt nhất.

Thông báo
Gọi điện thoại