Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

SỞ KẾ HOẠCH  ĐẦU  TPHCM

PHÒNG ĐĂNG  KINH DOANH

MỘT SỐ NGÀNH  VỐN PHÁP ĐỊNH KHI ĐĂNG  KINH DOANH

STT Ngành Mức vốn pháp định Văn bản pháp lý Hồ sơ chứng minh
1 Ngân hàng NHTM nhà nước 3000 tỷ VNĐ Nghị đinh 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành về Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng. Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước
NHTM cổ phần 3000 tỷ VNĐ
NH liên doanh 3000 tỷ VNĐ
NH 100% vốn nước ngoài 3000 tỷ VNĐ
Chi nhánh NH nước ngoài 15 triệu USD
NH chính sách 5000 tỷ VNĐ
NH đầu tư 3000 tỷ VNĐ
NH phát triển 5000 tỷ VNĐ
NH hợp tác 3000 tỷ VNĐ
Quỹ tín dụng nhân dân TW 3000 tỷ VNĐ
Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở 0,1 tỷ VNĐ
2 Tổ chức tín dụng phi ngân hàng Công ty tài chính 500 tỷ VNĐ
Công ty cho thuê tài chính 150 tỷ VNĐ
3 Kinh doanh BĐS 6 tỷ VNĐ Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2007, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. 1.Hồ sơ thành lập mới:Biên bản góp vốn của các
cổ đông/thành viên hoặc quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở
hữu là một tổ chức hoặc bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
và đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân; Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại
được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ
được giải ngân sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu số vốn được góp bằng tiền; Trường hợp số vốn góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang
hoạt động tại Việt Nam về kết quả
định giá tài sản được đưa vào góp vốn.Chứng
thư phải còn hiệu lực tính đến ngày
nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
2.Hồ sơ thay đổi–bổ sung ngành–chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Trường hợp vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 6 tỷ trở lên: Bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính không quá 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ. Trường hợp vốn điều lệ hiện có của doanh nghiệp dưới 6 tỷ, doanh nghiệp nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ và kèm theo văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của doanh nghiệp.
4 Dịch vụ đòi nợ 2 tỷ VNĐ Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP, ngày 14/06/2012, về kinh doanh dịch vụ đòi nợ *Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;
* Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải toả sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ; Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
5 Dịch vụ bảo vệ 2 tỷ VNĐ Điều 9, NĐ

52/2008 NĐ-CP

ngày

22/04/2008,

Nghị định về

quản lý kinh

doanh dịch vụ

bảo vệ.

*Biên bản góp vốn của các

cổ đông sáng lập đối với

công ty cổ phần hoặc của

cácthànhviên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu

hạn có từ hai

thành viên trở lên; hoặc quyết

định giao vốn của chủ sở hữu

đối với công ty trách nhiệm

hữu hạn một thành viên mà

chủ sở hữu là một tổ chức;

hoặc bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty TNHH Một thành viên mà chủ sở hữu khác là cá nhân;

*Đối với số vốn được góp bằng tiền phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền kỹ quỹ của các thành viên sáng lập;

*Đối với số vốn được góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực cho đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

6 Đưa người lao động đi

làm việc ở nước ngoài

5 tỷ VNĐ Điều 3, NĐ

126/2007 NĐ-

CP ngày

01/08/2007, Quy

định chi tiết và

hướng dẫn thi

hành một số điều

của Luật Người

lao động Việt

Nam đi làm việc

ở nước ngoài

theo hợp đồng.

Văn bản xác nhận vốn pháp

định 5 tỷ đồng của Ngân hàng

thương mại theo quy định.

7 Sản xuất phim 1 tỷ VNĐ Điều 11, NĐ 54/2010 NĐ-CP ngày 21/02/2010, Quy
định vhi tiết thi hành một số điều của Luật Điện
ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12
*Văn bản xác nhận vốn pháp
định 1 tỷ đồng tại Ngân hàng
Thương mại.
*Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp

————————————-

8 Kinh doanh vận chuyển hàng không Vận chuyển

hàng không

quốc tế

Khai thác 1-10

tàu bay: 500 tỷ

VNĐ

Khoản 1, Điều 8,

NĐ 76/2007

NĐ-CP ngày

09/05/2007, về

kinh doanh vận

chuyển hàng

không và hoạt

động hàng không

chung

Văn bản xác nhận vốn pháp

định của Ngân hàng Thương

mại theo quy định

Khai thác 11-30

tàu bay: 800 tỷ

VNĐ

Khai thác >30

tàu bay: 1000 tỷ

VNĐ

Vận chuyển

hàng không

nội địa

Khai thác 1-10

tàu bay: 200 tỷ

VNĐ

Khai thác 11-30

tàu bay: 400 tỷ

VNĐ

Khai thác >30

tàu bay: 500 tỷ

VNĐ

9 Doanh

nghiệp

cảng

hàng

không

Kinh doanh

tại cảng

hàng không

quốc tế

100 tỷ VNĐ Khoản 1 Điều 22

NĐ 83/2007

NĐ-CP ngày

25/05/2007 về

quản lý khai thác

cảng hàng

không, sân bay.

Văn bản xác nhận vốn pháp

định của Ngân hàng Thương

mại theo quy định.

Doanh nghiệp

cảng hàng

không

Kinh doanh

tại cảng

hàng không

nội địa

30 tỷ VNĐ
10 Cung cấp

dịch vụ

hàng

không mà

không

phải là

doanh

nghiệp cảng

hàng không

Kinh doanh

tại cảng

hàng không

quốc tế

30 tỷ VNĐ Khoản 2 Điều 22

NĐ 83/2007

NĐ-CP ngày

25/05/2007, về

quản lý khai thác

cảng hàng

không, sân bay.

Văn bản xác nhận vốn pháp

định của Ngân hàng Thương

mại theo quy định.

Kinh doanh

tại cảng

hàng không

nội địa

10 tỷ VNĐ
11 Kinh doanh hàng

không chung

50 tỷ VNĐ Khoản 2, Điều 8,

NĐ 76/2007

NĐ-CP ngày

09/05/2007, về

kinh doanh vận

chuyển hàng

không và hoạt

động hàng không

chung.

Văn bản xác nhận vốn pháp

định của Ngân hàng Thương

mại theo quy định

12 Dịch vụ kiểm toán 3 tỷ

5 tỷ (áp dụng kể

từ ngày1/1/2015)

Điều 5, NĐ

17/2012 NĐ-CP

ngày

13/03/2012, quy

định chi tiết và

hướng dẫn thi

hành một số điều

của Luật kiểm

toán độc lập.

Văn bản xác nhận vốn pháp

định của Ngân hàng Thương

mại theo quy định.

Áp dụng

đối với Công ty

TNHH

13 Thiết lập

mạng

viễn

thông cố

định mặt

đất

Không sử

dụng băng

tần số vô

tuyến điện ,

số thuê bao

viễn thông

Thiết lập mạng

trong phạm vi 1

tỉnh, TP trực

thuộc Trung

ương: 5 tỷ VNĐ

Điều 19, Nghị

định

25/2011/NĐ-CP,

ngày

06/04/2011, Quy

định chi tiết và

hướng dẫn thi

hành một số điều

của Luật Viễn

thông.

Văn bản xác nhận vốn pháp

định của Ngân hàng Thương

mại theo quy định.

Phạm vi

Khu vực từ

2 đến 30

tỉnh,

thành phố

trực thuộc

Trung ương

Phạm vi

Toàn quốc

trên 30

tỉnh, thành

phố trực

thuộcTrung

ương.

Thiết lập mạng

trong phạm vi

khu vực: 30 tỷ

VNĐ

Thiết lập mạng

trong phạm vi

toàn quốc: 100

tỷ VNĐ

Có sử dụng

băng tần số

vô tuyến

điện, số

thuê bao

viễn thông.

Thiết lập mạng

trong phạm vi

khu vực: 100 tỷ

VNĐ

Thiết lập mạng

trong phạm vi

toàn quốc: 300 tỷ

VNĐ

14 Thiết lập

mạng

viễn

thông di

động mặt

đất

Có sử dụng

kênh tần số

vô tuyến

điện

20 tỷ VNĐ Điều 20, Nghị

định

25/2011/NĐ-CP,

ngày

06/04/2011, Quy

định chi tiết và

hướng dẫn thi

hành một số điều

của Luật Viễn

thông.

Văn bản xác nhận vốn pháp

định của Ngân hàng Thương

mại theo quy định.

Không sử

dụng băng

tần số vô

tuyến điện

(mạng viễn

thông di

động ảo).

300 tỷ VNĐ
Có sử dụng

băng tần số

vô tuyến

điện

500 tỷ VNĐ
15 Thiết lập mạng viễn

thông cố định vệ tinh và

di động vệ tinh

30 tỷ VNĐ Điều 21, Nghị

định

25/2011/NĐ-CP,

ngày

06/04/2011, Quy

định chi tiết và

hướng dẫn thi

hành một số điều

của Luật Viễn

thông.

Văn bản xác nhận vốn pháp

định của Ngân hàng Thương

mại theo quy định.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !