Muốn tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất.

Hiện nay, việc tiến hành tăng vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp/công ty cổ phần không những đại diện cho tính trách nhiệm hữu hạn đối với tài sản mà còn hơn nữa các doanh nghiệp/công ty cổ phần có được khả năng trong việc huy động về nguồn vốn lớn của mình nhằm mục đích phát triển quy mô hoạt động kinh doanh  cũa doanh nghiệp/công ty. Vì vậy việc tiến hành tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp/công ty cổ phần nằm trong những vấn đề quan trọng vàphức tạp, đặc trưng nhất của doanh nghiệp/công ty cổ phần. Với mục đích để giúp các doanh nghiệp/công ty có cái nhìn bao quát hơn trong việc tiến hành tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp/công ty cổ phần( nhất là đối với những công ty/cổ phần chưa có niêm yết), Nam Việt Luật chúng tối sẽ làm rõ hơn về những vấn đề liên quan đến pháp lý sau:

Nội dung về thủ tục để thực hiện tăng về vốn điều lệ của doanh nghiệp/công ty cổ phần:

I/ Thay đổi về nội dung khi ĐK kinh doanh trong việc tiến hành tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp/công ty:

** Thời gian từ 03 đến 05 ngày thì phòng ĐK kinh doanh thuộc Sở KH và đầu tư thuộc cấp tỉnh sẽ có trách nhiệm tiến hành xem xét hồ sơ có hợp lệ không và sau đó tiến hành thủ tục việc thay đổi về việc tiến hành tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp/công ty.

** Doanh nghiệp/công ty cần phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ sau đó đến nộp tại phòng ĐK kinh doanh thuộc Sở KH và đầu tư cấp tỉnh.

** Tiến hành hoàn tát những thủ tục liên quan đến việc thay đổi ĐK kinh doanh tính từ ngày 01-07-2015 doanh nghiêp/công ty sẽ nhận được hai loại giấy tờ sau:

_ Giấy tờ xác nhận trong việc thay về đổi thông tin ĐK doanh nghiêp/công ty sẽ có những nội dung sau: người đứng ra đại diện theo sự ủy quyền, các ngành nghề hoạt động kinh doanh, cổ đông nước ngoài là các nhà đầu tư, cổ đông sáng lập, thông tin của người điều hành quản lý doanh nghiệp/công ty, thông tin để đăng ký thuế.

_ Giấy tờ chứng nhận đăng ký doanh nghiêp/công ty sẽ có những nội dung sau: địa chỉ của trụ sở, tên của doanh nghiệp/công ty, người đứng ra đại diện pháp luật, vốn điều lệ.

** Với trường hợp khi đã từ chối việc bổ sung vào hồ sơ ĐK kinh doanh thì phòng ĐK kinh doanh thuộc sở KH và đầu tư thuộc tỉnh sẽ có trách nhiệm tiến hành thông báo bằng văn bản đến doanh nghiệp/công ty để năm bắt thông tin. Nội dung thông báo cần phải nêu rõ ràng những lí do, yêu cầu bổ sung, sửa đổi (nếu có).

II/ Tiến hành việc đăng bố cáo thông tin về thay đổi việc tiến hành tăng vốn điều lệ thông qua Cổng điện tử thông tin DN quốc gia:

** Sau khi doanh nghiệp/công ty tiến hành các thủ tục đăng bố cáo thông tin thay đổi trong việc tiến hành tăng vốn điều lệ ở trên Cổng điện tử thông tin DN quốc gia thì phòng ĐK kinh doanh thuộc sở KH và đầu tư tỉnh sẽ tiến hành cấp cho doanh nghiệp/công ty Giấy biên nhận để công bố thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp/công ty.

** Sau khi doanh nghiệp/công ty cổ phần thay đổi việc tiến hành tăng vốn điều lệ thì sau đó cần phải đăng bố cáo thông tin thay đổi của mình trên Cổng điện tử thông tin DN quốc với thời hạn là 30 ngày tính từ ngày thay đổi.

 

III/ Tờ khai về thuế MB, tiến hành nộp bổ sung về thuế MB, bảng kê khai của mẫu số 08:

Với trường hợp trong việc tăng vốn của doanh nghiệp/công ty mà làm cho thuế MB của doanh nghiệp/công ty phải nộp tăng lên thì cần tiến hành các thủ tục sau:

** Tiến hành nộp các tờ khai bổ sung về thuế MB.

** Bổ sung và nộp kê khai về thuế MB theo pháp luật quy định cụ thể như : Với trường hợp khi người nộp thuế thay đổi các yếu tố có liên quan đến việc căn cứ tính thuế mà làm làm thay đổi về thuế MB nộp cho năm tiếp theo cần phải nộp hồ sơ về khai thuế MB của năm tiếp theo và thời gian chậm nhất để tiến hành việc khai thuế là vào ngày 31-12 trong năm có thay đổi.

** Nộp và kê khai của mẫu số 08.

Nội dung hồ sơ về việc tiến hành tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp/công ty cổ phần:

_ Cần có thông báo đối với việc tiến hành tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp/công ty cổ phần.

_ Giấy đề nghị để thay đổi về nội dung ĐK doanh nghiệp.

_ Nội dung quyết đinh của HĐ cổ đông trong việc tiến hành tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp/công ty cổ phần.

_ Có biên bản của Đại HĐ cổ đông trong việc tiến hành tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp/công ty cổ phần.

_ Cần bản sao của giấy chứng nhận ĐK kinh doanh của doanh nghiệp/công ty.

_ Nội dung thôn báo về việc lập sổ đăng ký các cổ đông của doanh nghiệp/công ty cổ phần.

_ Danh sách của các cổ đông trong doanh nghiệp/công ty cổ phần.

Chú ý, đặc biệt trong việc tiến hành tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp/công ty cổ phần:

** Khi doanh nghiệp/công ty cổ phần có nhu cầu về việc tiến hành tăng vốn điều lệ rất là đơn giản khi mà doanh nghiệp/công ty đáp ứng về phương thức và thời hạn để góp vốn thì doanh nghiệp/công ty muốn tăng vốn lúc nào cũng đều được, tuy nhiên doanh nghiệp/công ty cần chú ý về việc muốn giảm vốn lại sẽ khó khăn hơn và cần đáp ứng theo nhiều quy định mà pháp luật đề ra.

** Tính từ ngày 01072015 khi doanh nghiệp/công ty tiến hành thủ tục để thay đổi về bất cứ nội dung có trong giấy CN đăng ký doanh nghiệp/công ty thì nội dung giấy CN đăng ký doanh nghiệp/công ty chỉ còn 04 phần như đã nêu trong các phần trên.Về những nội dung khác còn lại sẽ được ghi nhận trong giấy xác nhận việc thay đổi về thông tin đăng ký của doanh nghiệp/công ty. Nhưng hiện nay sẽ có vấn đề là với những thông tin về chi nhánh, địa điểm hoạt động kinh doanh hay VP đại diện cũ thì chỉ có trên đăng ký thuế, trên Cổng điện tử thông tin đăng ký doanh nghiệp/công ty quốc gia và hệ thống ĐK kinh doanh mà không có thể hiện trong giấy CN đăng ký doanh nghiệp/công ty được cấp cho các doanh nghiệp/công ty, hiện nay cũng chưa có quy định gì trong việc xác nhận của những thông tin cũ này.

** Các doanh nghiệp/công ty cổ phần khi tiến hành việc tiến hành tăng vốn điều lệ cần phải cam kết trong thời gian 10 ngày tính từ ngày thông báo và có sự thay đổi của phòng ĐK kinh doanh tại Sở KH và đầu tư tỉnh phải góp đầy đủ số vốn.

** Vốn điều lệ doanh nghiệp/công ty sẽ thể hiện về tính chịu trách nhiệm hữu hạn ở trong mức vốn góp, vì thế khi doanh nghiệp/công ty muốn tăng vốn điều lệ nên cân nhắc về tính trách nhiệm của mình đối với tài sản của đơn vị.

** Khi thay đổi vốn điều lệ doanh nghiêp/công ty sẽ có ảnh hưởng đến thuế MB của doanh nghiệp/công ty, vì vậy khi doanh nghiệp/công ty muốn tăng vốn điều lệ nên chú ý là có bị thay đổi về thuế MB hay là không. Với trường hợp thuế MB tăng thì doanh nghiệp/công ty phải thực hiện các thủ tục tiến hành nộp bổ sung về thuế và tờ khai về thuế để bổ sung thuế MB theo đúng quy định của pháp luật.

Rate this post

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !