• Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

  Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn, đồng thời cũng có quyền mua lại cổ phần đã bán. Việc mua lại cổ phần có hai trường hợp xảy ra đó là cổ đồng yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình hoặc công ty ra quyết định chủ động muốn mua lại cổ phần.

  Cổ đông yêu cầu công ty mua lại cổ phần khi biểu quyết phản đối nghị quyết trong Đại hội đồng cổ đông về thay đổi tổ chức công ty hay thay đổi quyền, nghĩa vụ cổ đông trong Điều lệ.

  Vậy công ty quyết định mua lại cổ phần của cổ đông được thực hiện theo quy định nào ? Công ty được mua bao nhiêu số lương cổ phần đối với các loại cổ phần khác nhau ?

  chuyen-nhuong-co-phan-3

  Quy định về việc mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

  Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014 ở Điều 130 như sau:

  Điều 130. Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

  Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:

  1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

  2. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;

  3. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công ty.

  Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo. Chào bán phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; sổ cổ phần sở hữu và số cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói trên.

  chuyen-nhuong-co-phan

  Công ty cần làm gì sau khi mua lại cổ phần ?

  Sau khi công ty thanh toán đây đủ số cổ phần được mua lại của cổ đông thì số cổ phần đó được xem như là cổ phần chưa bán. Cho nên công ty phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ công ty – thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty.

  Nếu các bạn cần thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh có thể liên hệ với công ty Nam Việt Luật. Chúng tôi cam kết sẽ đem đến cho các bạn những dịch vụ tốt nhất về thay đổi đăng ký kinh doanh gồm:

  + Thay đổi loại hình doanh nghiệp.

  + Thay đổi tên công ty, chi nhánh.

  + Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh.

  + Thay đổi đại diện pháp luật hay thay đổi thông tin CMND giám đốc.

Thông báo
Gọi điện thoại