Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên trong doanh nghiệp nhà nước.

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên trong doanh nghiệp nhà nước.

Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp sở hữu 100% vốn điều lệ công ty hoặc sở hữu phần vốn góp chi phối công ty cho nên quyền quyết định các vấn đề quan trọng đều nằm ở Nhà nước. Nhưng nhà nước không thể trực tiếp điều hành, quản lý doanh nghiệp được mà đầu tiên sẽ thông qua các cơ quan đại diện và tiếp theo các cơ quan đại diện sẽ bổ nhiệm, miễn nhiệm … các cấp quản lý để điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty tùy theo công ty tổ chức cơ cấu quản lý theo mô hình nào.

Doanh nghiệp nhà nước theo hình thức thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn và cơ cấu tổ chức theo mô hình Hội đồng thành viên thì việc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên là của cơ quan đại diện chủ sở hữu. Người được bổ nhiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng thành viên.

Trong quá trình hoạt động của công ty thì việc thay đổi các thành viên trong Hội đồng thành viên luôn có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân.

Vậy những trường hợp nào thành viên Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm ? Và những trường hợp nào thành viên Hội động thành viên bị cách chức ?

Sau khi thanh viên bị miễn nhiệm hoặc cách chức thì phải bổ nhiệm thành viên mới trong bao lâu ? Tất cả được quy định cụ thể ở đâu trong Luật doanh nghiệp ?

thay-doi-thanh-vien-gop-von

Theo Luật doanh nghiệp 2014

Điều 93. Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên

1. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 92 của Luật này;

b) Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản;

c) Có quyết định điều chuyển, bố trí công việc khác hoặc nghỉ hưu;

d) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

đ) Không đủ sức khỏe hoặc không còn uy tín để giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên.

2. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị cách chức trong những trường hợp sau đây:

a) Công ty không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hằng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân không được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận;

b) Bị truy tố và bị Tòa án tuyên là có tội;

c) Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm, cách chức, cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế.

Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm trong trường hợp:

+ Không đáp ứng đủ các điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng thành viên.

+ Xin từ chức và được chấp nhận hoặc bị điều chuyển công tác, nghỉ hưu.

+ Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc; không đủ uy tín để làm thành viên Hội đồng thành viên.

+ Không đủ sức khỏe, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên sẽ bị cách chức trong trường hợp:

+ Vi phạm pháp luật bị truy tố và Tòa án tuyên có tội.

+ Không hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu hằng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư mà không giải trình được nguyên nhân hoặc nguyên nhân giải trình không được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp nhận.

+ Sử dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua