Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Thay đổi địa chỉ, thông tin đổi địa chỉ

PHỤ LỤC II-1

1.THONG-BAO-THAY-DOI-DIA-CHI

CÔNG TY TNHH RICH’S. VN
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 01/TB Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… … tháng… năm 2019

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH RICH’S. VN

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0315410095

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: 27/11/2018    Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

 

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 83 Đường số 7, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

ý Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

ý Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu ghi họ tên)

 

 

 

 

CHOI MYUNG-SEO

 

 

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau