Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Thay đổi địa chỉ, thông tin đổi địa chỉ

Tải mẫu QUYET-DINH tại đây

CÔNG TY TNHH RICH’S. VN

—–Số 01/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2019

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 – Căn cứ Luật Doanh nghiệp (số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ CÔNG TY TNHH RICH’S. VN đã được các thành viên thông qua;

– Căn cứ Biên bản họp hội đồng thành viên thông qua ngày …../……/2019 về việc thay đổi địa chỉ của công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều  1Thay đổi địa chỉ công ty từ 54C Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến địa chỉ 83 Đường số 7, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

–  Sửa Điều 3 trong Điều lệ CÔNG TY TNHH RICH’S. VN như sau:

Địa chỉ trụ sở chính công ty: 83 Đường số 7, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Điều 2: Giao cho Ông/Bà CHOI MYUNG-SEO tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Như điều 3;- Lưu. (ký, đóng dấu ghi rõ họ và tên)
CHOI MYUNG-SEO
  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau