• Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh

  • Biểu mẫu – Tờ khai
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp. Hồ sơ để thực hiện bổ sung ngành nghề không có nhiều nhưng bạn tuyệt đối phải thực hiện một cách chính xác. Bạn vẫn chưa biết làm mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh? Hãy để Nam Việt Luật chúng tôi tư vấn, hỗ trợ nhé.

  Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của Nam Việt Luật

  Đi kèm với thông báo bổ sung ngành nghề là mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh, hãy tham khảo mẫu mà Nam Việt Luật cung cấp dưới đây nhé:

  TÊN DOANH NGHIỆP
  ——–
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————
  Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……

  QUYẾT ĐỊNH

  V/v: Thay đổi đăng ký kinh doanh./.

  HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

  CÔNG TY …

  Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2020;

  Căn cứ Nghị định số 01/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

  Căn cứ biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông ngày… tháng… năm… về việc: Thay đổi đăng ký kinh doanh./.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty như sau:

  Bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

  STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH
   1
   2
   3

  Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty:

  Công ty…. đã sửa đổi nội dung: Bổ sung các ngành nghề kinh doanh tại điều 2 Điều lệ, thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh: Từ ngày … tháng … năm …

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các phòng ban trong công ty và những người liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

   (Ký ghi rõ họ tên)

  Trình tự thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh

  Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm gửi Thông báo về việc thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp kèm mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh đến tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở khi có thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc. Nội dung của Thông báo này bao gồm:

  – Tên, mã số doanh nghiệp hay mã số thuế của doanh nghiệp. Nếu như doanh nghiệp chưa có mã số thuế hay mã số doanh nghiệp thì có thể sử dụng số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  – Danh sách các ngành nghề doanh nghiệp muốn bổ sung.

  – Họ và tên, chữ ký của người đại diện pháp luật trong doanh nghiệp.

  Xem thêm chi tiết tại bài: Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

  Kèm theo Thông báo này là Quyết định và biên bản họp (bản sao chứng thực) về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện bởi Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên), của Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty cổ phần) hoặc của thành viên hợp danh (nếu là công ty hợp danh); hoặc quyết định được thực hiện bởi chủ sở hữu công ty nếu như là công ty TNHH 1 thành viên.

  Khi nhận Thông báo mà doanh nghiệp gửi, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện trao Giấy biên nhận, kiểm tra xem hồ sơ doanh nghiệp nộp có hợp lệ hay không và thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu cần thiết doanh nghiệp có thể đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp cho Giấy xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh.

  Nếu như doanh nghiệp nộp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra và gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc.

  Khi có thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, trong thời hạn 10 ngày, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo để Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thủ tục, nếu không thì doanh nghiệp sẽ phải nộp phạt hành chính theo quy định hiện hành.

  Trên đây là mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh mà Nam Việt Luật cung cấp, nếu có vướng mắc gì cần giải đáp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé.

  >>>Xem thêm:

  Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

  Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

  Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

  Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Thông báo
Gọi điện thoại