Mẫu giấy ủy quyền đăng ký doanh nghiệp

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Mẫu giấy ủy quyền đăng ký doanh nghiệp

 • 25/03/2020
 • Bởi: namvietluat.vn
 • Chuyên mục: Biểu mẫu – Tờ khai

Mẫu tham khảo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

——————

GIẤY ỦY QUYỀN

Tải mẫu giấy ủy quyền tại đây

 Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): Trần Văn A

Chức danh: Giám đốc/ Tổng Giám đốc/ Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH ABC

Địa chỉ trụ sở chính: số ….. đường ………, phường ………., quận …., Tp. ……….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……. do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày ….. tháng …….. năm ……… (nếu có).

 Bên được ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): Nguyễn Thị B

Ngày sinh: …….

Chứng minh nhân dân số: ……………..ngày cấp: ……….., nơi cấp: ……………..

Chỗ ở hiện tại: số ….. đường ………, phường ………., quận …., Tp. ……………

Hoặc

Công ty Nam Việt Luật

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Giấy phép hoạt động số: ……. do ………. cấp ngày ….. tháng …….. năm ………

Địa chỉ trụ sở chính:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Lê Thị C

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Bên B có thể ủy quyền lại, thuê hoặc nhờ đơn vị khác, đơn vị Bưu điện thực hiện việc nộp và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày … tháng … năm ………. đến ngày …. tháng …… năm ………. .

(Lưu ý: thời hạn ủy quyền có hiệu lực không quá 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền).

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên B thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên A về kết quả thực hiện công việc.
 2. Việc giao kết hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
 3. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
 2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy ủy quyền và ký vào Giấy ủy quyền này.
 3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký./.

Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 201..

Bên ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Trần Văn A

Bên được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

  Nguyễn Thị B

hoặc Công ty Nam Việt Luật

ĐD. Lê Thị C

 

 

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau