Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Hướng dẫn thay đổi tên công ty mới nhất và hiệu quả nhất.

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thay đổi tên, Thông tin tên doanh nghiệp

I/ Trình tự những bước cần tiến hành khi làm thủ tục để thay đổi tên công ty gồm có:

1/ Thực hiện chọn tên công ty mới dựa vào quy định của luật doanh nghiệp:

_ Đối với người thực hiện thành lập công ty hay công ty sẽ không được phép đặt tên công ty bị trùng hay gây ra sự nhầm lẫn so với tên của công ty khác mà đã được đăng ký tại Cơ sở dữ liệu QG về việc đăng ký doanh nghiệp ở trong phạm vi của toàn quốc, ngoại trừ các công ty đã bị giải thể hay công ty đã có bản quyết định của Tòa án có hiệu lực trong việc tuyên bố công ty đã bị phá sản.

_ Những trường hợp sau sẽ được xem là gây ra sự nhầm lẫn đối với tên của những công ty đã được đăng ký:

+ Khi tên riêng của công ty bị trùng so với tên riêng của công ty mà đã được đăng ký trước đó.

+ Những trường hợp dựa vào quy định của Luật Doanh nghiệp ở Điều số 42 tại Khoản 02.

_ Tên công ty khi viết bằng ngôn ngữ nước ngoài thì sẽ không được phép trùng so với tên được viết bằng ngôn ngữ nước ngoài của công ty đã được đăng ký trước đó. Đối với tên viết tắt của công ty sẽ không được phép trùng so với tên viết tắt của công ty mà đã được đăng ký trước đó. Về việc thực hiện chống sự trùng tên ở Khoản này được áp dụng trong phạm vi của toàn quốc, ngoại trừ các công ty đã bị giải thể hay công ty đã có quyết định của Tòa án có hiệu lực trong việc tuyên bố công ty đã bị phá sản.

_ Những công ty đang hoạt động dựa vào Giấy CN đầu tư hay Giấy phép đầu tư (cũng được xem là Giấy CN đăng ký kinh doanh) mà có tên bị trùng hay tên gây ra sự nhầm lẫn đối với tên công ty mà đã được đăng ký trước đó ở trong Cơ sở dữ liệu QG về việc đăng ký doanh nghiệp thì sẽ không có bắt buộc là phải tiến hành đăng ký việc đổi tên công ty.

_ Luôn tạo ra điều kiện thuận lợi và khuyến khích cho những công ty có tên bị trùng hay có tên gây ra sự nhầm lẫn có thể tự thực hiện thương lượng cùng nhau nhằm thực hiện đăng ký việc đổi tên công ty hay tiến hành việc bổ sung thêm tên địa danh với mục đích là tạo ra yếu tố để phân biệt tên công ty với nhau.

2/ Khi đã chọn ra được tên công ty thì cần thực hiện soạn bộ hồ sơ rồi sau đó nộp đến sở KH và đầu tư:

Thành phần hồ sơ thực hiện thay đổi tên doanh nghiệp gồm có:

_ Bản thông báo được công ty gửi cho Phòng ĐK kinh doanh ở nơi mà đã được cấp về Giấy CN đăng ký doanh nghiệp. Bản thông báo sẽ gồm những nội dung sau:

+ Chữ ký, tên, họ của người được đại diện pháp luật cho công ty.

+ Tên công ty đang dự kiến tiến hành thay đổi.

+ Mã số công ty, tên công ty hiện tại, MST hay số Giấy CN đăng ký kinh doanh (nếu như công ty mà chưa có MST, mã số công ty).

_ Nộp kèm theo bản Thông báo là cần phải có bản Quyết định và có cả bản sao được hợp lệ của biên bản cuộc họp từ những thành viên hợp danh với trường hợp là công ty hợp danh, từ Đại HĐ cổ đông với trường hợp là công ty cổ phần và từ HĐ thành viên với trường hợp là công ty TNHH 02 thành viên trở lên, bản Quyết định từ chủ sở hữu của doanh nghiệp với trường hợp là công ty TNHH MTV. Nội dung của bản Quyết định và của biên bản cuộc họp cần phải được ghi rõ ràng các nội dung đã được sửa đổi ở trong Điều lệ của doanh nghiệp.

_ Sau khi nhận được bản Thông báo thì Phòng ĐK kinh doanh sẽ tiến hành cấp Giấy biên nhận, sau đó thực hiện kiểm tra về tính hợp lệ đối với bộ hồ sơ rồi thực hiện cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp đến công ty nếu như tên dự kiến đặt của công ty không có trái với các quy định trong việc đặt tên công ty.

_ Về việc khi thay đổi tên công ty thì sẽ không có làm thay đổi nghĩa vụ và quyền công ty.

_ Khi đã được nhận kết quả thì công ty cần thực hiện khắc lại con dấu của doanh nghiệp dựa vào tên mới và  cần phải thông báo về mẫu dấu đến sở KH và đầu tư.

II/ Những vấn đề có liên quan khác tới việc đặt tên công ty gồm:

_ Đối với tên công ty phải gồm có 02 thành tố:

+ Tên riêng của công ty.

+ Loại hình của công ty.

_ Vào lúc trước khi thực hiện đăng ký tên công ty thì cần phải tham khảo về tên của những công ty mà đã được đăng ký ở trong Cơ sở dữ liệu QG về việc đăng ký doanh nghiệp.

_ Đối với phòng ĐK kinh doanh sẽ có quyền được phép từ chối hay chấp thuận về tên mà công ty dự kiến thực hiện đăng ký dựa vào quy định theo pháp luật, quyết định từ Phòng ĐK kinh doanh cũng chính là một quyết định cuối cùng.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua