• Hội đồng thành viên của doanh nghiệp nhà nước

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 2 đánh giá

  Hội đồng thành viên được quy định như thế nào? Hội đồng thành viên của doanh nghiệp nhà nước có những quyền và nghĩa vụ cụ thể ra sao? Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để tìm lời giải đáp chi tiết có những băn khoăn trên.

  I/ Quy định cụ thể về hội đồng thành viên của doanh nghiệp nhà nước

  – Doanh nghiệp nhà nước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp có thể lựa chọn các hình thức công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định cơ cấu tổ chức quản lý theo một trong hai mô hình :

  + Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

  + Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

  – Nếu doanh nghiệp nhà nước là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì bắt buộc phải tổ chức quản lý theo mô hình thứ nhất. Ngược lại nếu là công ty trách nhiệm một thành viên có thể lựa chọn một trong hai mô hình quản lý trên. Trong mô hình thứ nhất Hội đồng thành viên là cấp quản lý có quyền quyết định cao nhất, quyết định các vấn đề quan trọng của công ty như thay đổi Điều lệ công ty, phương hướng phát triển công ty, quyết định các dự án đầu tư, quyết định cơ cấu tổ chức công ty …

  – Theo Luật doanh nghiệp 2014, Điều 90 quy định về Hội đồng thành viên của doanh nghiệp nhà nước như sau:

  Điều 90. Hội đồng thành viên

  1. Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  2. Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác, số lượng không quá 07 người. Thành viên Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc khen thưởng, kỷ luật.

  3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại nhưng chỉ được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ.

  Hội đồng thành viên của doanh nghiệp nhà nước

  Hội đồng thành viên của doanh nghiệp nhà nước

  Kết luận:

  – Hội đồng thành viên gồm Chủ tịch và các thành viên khác sẽ do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc khen thưởng, kỷ luật. Thành viên Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách tức là thành viên không được kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  – Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên trong Hội đồng thành viên là 5 năm và không được bổ nhiệm quá 2 nhiệm kỳ.

  – Điểm khác nhau của công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc khối doanh nghiệp tư nhân với khối doanh nghiệp nhà nước là Chủ tịch và thành viên trong Hội đồng thành viên có thể kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, số nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên không bị giới hạn trong 2 nhiệm kỳ, Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên do trực tiếp chủ sở hữu quyết định.

  II/ Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước– Quy định chi tiết

  Đối với vấn đề hội đồng thành viên là gì cũng như quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên doanh nghiệp nhà nước được trình bày rất cụ thể tại Điều 91 – Luật Doanh Nghiệp 2014. Cụ thể như sau:

  Điều 91. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên

  1. Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên đối với công ty do công ty làm chủ sở hữu hoặc sở hữu cổ phần, phần vốn góp.

  2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Quyết định các nội dung theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

  b) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc;

  c) Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm, chủ trương phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của công ty;

  d) Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ và quyết định thành lập đơn vị kiểm toán nội bộ của công ty.

  đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

  Hội đồng thành viên của doanh nghiệp nhà nước -1

  Hội đồng thành viên có những quyền lợi và nghĩa vụ riêng.

  Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi về quy định liên quan đến hội đồng thành viên của doanh nghiệp nhà nước trên đây sẽ hữu ích với bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Nam Việt Luật để được tư vấn chi tiết hơn.

Thông báo
Gọi điện thoại