Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Nam Viet Luat VN
  • Chuyên mục: Thông tin đầu tư

Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất

Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất là một trong những cách thức nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Cũng là nhằm mục đích thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư vào khu chế xuất, khu công nghiệp, đặt nhà máy sản xuất hoặc trụ sở chính trong đó.

Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất đã được phê duyệt, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất.

khu-cong-nghiẹp-1

Thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Việc thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, khu chế xuất  theo Điều 18 trong Nghị Định số 118/2015/NĐ-CP Hướng dẫn luật đầu tư 2014.

Điều 18. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất

1. Phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương để xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được phê duyệt trong từng giai đoạn.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ nhà đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất.

khu-cong-nghiẹp

Như vậy :

Thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, khu chế xuất tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được phê duyệt trong từng giai đoạn.

Nhà nước hỗ trợ một phần vốn đầu tư phát triển từ ngân sách và vốn tín dụng ưu đãi để phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp tại địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Đồng thời Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng cân đối nguồn ngân sách mà hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}