Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu kinh tế, khu công nghệ cao

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thông tin đầu tư

Hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Khu kinh tế, khu công nghệ cao là một cách thức của nhà nước nhằm thúc đẩy kinh tế của một khu vực, tập trung phát triển lĩnh vực công nghệ cao. Cụ thể khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh. Khu công nghệ cao là khu vực nhằm thu hút đầu tư từ các công ty công nghệ cao nhằm mục đích có thể sản xuất ra các sản phẩm công nghệ cao, đồng thời cũng có thể hợp tác chuyển giao công nghệ.

Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng  khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển khu kinh tế, khu công nghệ cao đã được phê duyệt, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghệ cao, các khu chức năng thuộc khu kinh tế.

Nhà nước hỗ trợ một phần vốn đầu tư phát triển từ ngân sách, vốn tín dụng ưu đãi và áp dụng các phương thức huy động vốn khác để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu kinh tế, khu công nghệ cao.

khu-cong-nghe-cao

Thực hiện việc hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng  khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Việc thực hiện cụ thể hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh t, khu công nghệ cao được quy định trong Nghị Định số 118/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật đầu tư 2014 nằm ở Điều 19 như sau:

Điều 19. Hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu kinh tế, khu công nghệ cao

1. Nguồn vốn ngân sách nhà nước được bố trí để hỗ trợ các hoạt động sau đây:

a) Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu công nghệ cao; đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình dịch vụ công cộng quan trọng trong khu kinh tế;

b) Bồi thường, giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, vật liệu nổ trong khu công nghệ cao, các khu chức năng trong khu kinh tế;

c) Bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu nhà ở cho người lao động và khu tái định cư, tái định canh cho người bị thu hồi đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao;

d) Đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung và hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường của khu công nghệ cao, các khu chức năng trong khu kinh tế.

2. Ngoài các hình thức hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều này, khu công nghệ cao được hưởng các chính sách hỗ trợ khác về đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật về khu công nghệ cao.

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định chính sách phát triển nhà ở trong khu công nghệ cao.

khu-kinh-te

Như vậy:

Nguồn vốn ngân sách nhà nước được bố trí để hỗ trợ các hoạt động xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng  khu kinh tế, khu công nghệ cao. Đồng thời hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, vật liệu nổ; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu nhà ở cho người lao động và khu tái định cư, tái định canh. Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn và nước thải cho phù hợp với tiêu chuẩn của khu công nghệ cao,khu chức năng trong khu kinh tế.

Ngoài ra khu công nghệ cao còn được hỗ trợ khác theo quy định pháp luật về khu công nghệ cao. Chính sách phát triển nhà ở trong khu công nghệ cao do thủ tướng Chính phủ quyết định.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua